VNOS IN UREJANJE ARTIKLOV

V modulu »Vnos in urejanje artiklov« evidentirate prodajne artikle v Vašem poslovnem sistemu. Za lažje evidentiranje podatkov in boljši pregled nad njimi je vnosna mapa razdeljena na več vnosnih map oziroma zavihkov, ki so vsebinsko razdeljeni.

 

Legenda ikon:

   Nov (Vnos novega artikla)

    Prekliči (Preklic vnesenih podatkov)

    Shrani (Shrani vnesen artikel)

    Lokacije (vnos lokacij artiklov (posebno doplačilo))

    EAN koda (vnos črtnih kod artiklov)

    Modeli (razporejanje artikla na modele (posebno doplačilo))

    Deklaracija (izpis deklaracije za artikel (posebno doplačilo))

    Tehnološki standardi

    Priponke (dodajanje priponk)

    Embalaže   (vnos embalaže artikla)

    Najboljša nabava

    TecDoc šifrant artiklov

    Internet opis

    Dodatni dobavitelji

    Urejanje atributov

    Skladišče

    Splošno urejanje

    Dostave artiklov

    Alternativni artikli (vnos alternativnih artiklov (posebno doplačilo))

    Večjezičnost  naziva artikla (vnos nazivov artiklov v tujih jezikih)

    Tehnični obrazec (vnos kosovnic artiklov (pri artiklih, kateri so opredeljeni, da vsebujejo kosovnico)

    Pomoč

    Izhod (izhod iz programa)

 

 

 

Hitra navigacija:

 

1)    Sredstvo. 3

2)    Finance. 7

3)    Nabava. 8

4)    Kupci/Trgovci 11

5)    Razširjen naziv. 14

6)    Ostalo. 14

7)    Transport 18

8)    Informacije o zapisu. 19

9)    Fiksni atributi (opcijsko) 20

10)      Dinamični atributi (opcijsko) 21

 

 

Kot dodatna funkcionalnost je možnost urejanja artikla glede na pravice do klasifikacije – če uporabnik nima pravice do klasifikacije v kateri je artikel, ni možno urejanje artikla, oz. lahko samo pregleduje. Več o tej pravici tukaj.

1)   Sredstvo

 

Zavihek »Sredstvo« vsebuje splošne podatke o artiklu.

 

 

Šifra artikla (1) je ključni podatek, obvezen za vnos. Pri vnosu novega artikla se šifra avtomatsko določi.

Opcijsko je možna nastavitev ročnega številčenja artiklov.

 

Naziv artikla (2) je obvezen podatek. Na voljo je 1500 znakov za opis.

Osnovna nastavitev vnosa je 30 vrstic po 50 znakov, kar odgovarja tudi vsem standardnim izpisom in pregledom.


V polje dobaviteljeva šifra (3) vpisujemo dobaviteljevo šifro artikla ali kataloško številko, v kolikor jih dobavitelji uporabljajo. Po tej šifri je omogočeno iskanje artiklov.

Opcijsko se polje lahko uporablja za vpis črtnih kod. Ob vpisu znaka # omogočeno na izpisih skrivanje oznak za tem znakom. Možna nastavitev obveznega vpisa in števil obveznih znakov ter kontrole na enkraten vpis kataloške številke.

 

V polje črtna koda (4) se vnaša primarna črtna koda artikla. Če primarna črtna koda za artikel že obstaja potem je polje zaklenjeno in se lahko dodatne črtne kode vnašajo s posebno funkcijo za vnos črtnih kod.

 

Navezava na knjigovodstvo

Pri vnosu materiala in blaga v materialni šifrant in njihovi opredelitvi v polju Vrsta sredstev, programski modul avtomatsko prenese podatek v polji Konto nabave in Konto prodaje. Ta polja so potrebna v sporočilnem sistemu za pravilno razknjiževanje porabe materiala.

 

V polju vrsta sredstva (8) definiramo vrsto artikla. Izberemo lahko samo vrsto, ki smo jo predhodno opredelili v šifrantu vrst materialnih sredstev. Na izbrano vrsto artikla so vezani konti prodaje in nabave. Za storitve velja, da pri knjiženju materialnih dokumentov ne zahteva zaloge na skladiščih. Vrsto artikla ni dovoljeno popravljati, če je artikel že imel promet.

         

Enoto mere (9) je potrebno določiti za vsak artikel in se kontrolira v šifrantu enot mer.

 

I. Klasifikacija (10) - Primarna klasifikacija ali skupina izdelka je šifra s katero lahko opredelimo artikel in nam je v pomoč pri iskanju artikla iz šifranta artiklov. Primarni klasifikacija je tronivojna drevesna struktura artiklov. Po njej lahko v poslovnem procesu vršimo tudi analize, določamo posebne rabatne lestvice in določamo prodajno maržo, planiramo prodajo. Vpis v primarno klasifikacijo je obvezen.

 

II. Klasifikacija (11)- Sekundarna klasifikacija ali skupina izdelka je šifra s katero lahko opredelimo izdelek in nam je v pomoč pri iskanju artikla iz šifranta materialnih sredstev.

 

Kadar je materialno sredstvo sestavljeno iz več identov ima to materialno sredstvo kosovnico (12) iz katere razberemo kateri identi so to. Takšen artikel lahko prejmemo na skladišče samo s proizvodnim delovnim nalogom.

Torej, če ima artikel kosovnico, potem v polju označimo z Da in sem nam odpre dodatno polje Preračun cene iz kosovnice, kjer opredelimo ali se bo cena za ta artikel ob preračunu cenika računala na osnovi cen materiala v kosovnici.

 

 

V kolikor je na artiklu navedeno serijsko evidentiranje (13), potem bo program zahteval na materialnih dokumentih zajem serijskih številk glede na način spremljanja serijskih številk.

 

Ko je izbrano serijsko evidentiranje potem se izbere tudi način serijskega evidentiranja (14) .

·         Serijske številke pomeni, da se evidentirajo samo serijske številke in je serijska številka porabljena ob izdaji.

·         Razrez pomeni, da se spremlja tudi velikost artikla. Ob nabavi se kot velikost artikla prevzamejo mere artikla iz šifranta artiklov (dolžina, širina, višina/debelina). Ob izdaji se za serijsko številko vpiše še velikost ostanka. Serijska številka je porabljena, ko je ena od mer enaka 0.

·         Količinsko pomeni, da se spremlja količinska zaloga posamezne serijske številke ali serije.

 

 

Prenos v proizvodnjo z DNP (15) - Parameter s katerim se določi način prenosa material v proizvodnjo. Ob potrditvi se material prenese iz centralnega skladišča v proizvodnjo s knjiženjem proizvodnega delovnega naloga. Drugače mora uporabnik z drugimi dokumenti zagotoviti zadostno količino materiala za knjiženje proizvodnega delovnega naloga.

 

Garancijski list (16) - Parameter določa ali se za artikel izpisujejo garancijski listi.

 

Garancija (17)- V polje garancija se vpiše dolžina garancije v mesecih za artikel.

 

Garancija dobavitelja (18) - V polje garancija dobavitelja se vpiše dolžina garancije v mesecih, ki jih zagotavlja dobavitelj.

 

Tip (19) - Podatek s katerim lahko določamo tipe/modele proizvodov na katere se nanaša artikel.

Nadartikli - V polju »Nadartikli« (20) se prikazujejo povezave med artiklom in klasifikacijskim artiklom. Funkcionalnost se uporablja za spletne strani v primeru, če ima artikel lahko različne atribute (masa, barva, volumen).

 

Poteče čez (dni)  (21)– Polje je opcijsko in nastavlja kontrolo obvestila po e-pošti prodajalcu in skrbniku produkta o poteku artikla. Prejeto obvestilo je vezano na samo stranko, ker je kontrola tudi preko prodajnih dokumentov.

 

Primer: Stranki bo potekla licenca za antivirusni program. Skrbnik in prodajalec dobita pošto: Za stranko »ID stranke, Priimek« artikel »ID artikla , Naziv artikla« je bil zadnjič prodan »datum dokumenta« s ključem »ključ dokumenta« in poteče čez X dni. Prosim, poskrbite za podaljšanje artikla.

 

Finance

 

 

Polje šifra davčne stopnje (1) je obvezno za vnos. Tukaj definiramo stopnjo davka, ki jo obračunamo pri tem materialnem sredstvu. Na osnovi te definicije se izračunava davek, ki ga plačujemo pri nabavi tega identa oziroma, ki ga zaračunamo pri prodaji identa.

 

Polje šifra davčne stopnje ob vgradnji (2) se uporablja za gradbene dobave na katerih se davek artikla obračunava po drugačni stopnji kakor pri normalni prodaji.

 

V polju konto nabava (3) določimo konto na katerega knjižimo materialno sredstvo pri nabavi.

 

V polju konto prodaja (4) določimo konto na katerega knjižimo prodajo artikla.

 

 

2)     Nabava

 

 

Tip nabave - statistični podatek katerim lahko opcijsko služi za iskanje artiklov in nam pove kateri artikli se nabavljajo na zalogo in kateri se nabavljajo samo po naročilu.

Vpis, se na zahtevo kontrolira na prejemu. Pri izbiri po naročilu mora biti za izbrani artikel zavedeno naročilo kupca.

 

Idealna in minimalna zaloga sta podatka, ki nam lahko služita pri preračunavanju potrebne količine v nabavi. Obe zalogi pomenita zalogo na podjetju in lahko služita za iskanje tistih artiklov, katerih zaloga (dejanska ali prodajna na podjetju) ne odgovarja vpisanim zalogam.

 

Gumb Idealna in signalna zaloga po skladiščih je funkcija za vpis idealnih in minimalnih zalog po skladiščih. Omogočen vnos šele po shranitvi artikla.

 

Predviden RVC (%) je podatek na katerega je omogočena kontrola nabavne cene v nabavi in kontrola prodajne cene v prodaji.

 

Popust (%) na artiklu pomeni, da se bo v prodajnih dokumentih upošteval vpisan popust na artiklu in bo izločil vse ostale popuste, ki bi bili navedeni na poslovnih partnerjih.

 

Način kreiranja prodajnih cen – podatek nam pove ali se prodajne cene kreirajo neodvisno od prejema ali pa na prejemu. V primeru, da se izbere IZ PREJEMA potem bo pri vnosu prejema omogočeno vnašanje in popravljanje prodajnih cen v ceniku 1, če je na nastavitvah dokumenta to omogočeno (XML nastavitev UpdatePriceListOneForSupply)

 

Odgovorna oseba - oseba, ki odgovarja za podatke o tem materialnem sredstvu in jih sprotno popravlja, tako da so shranjene točne informacije o materialnem sredstvu.

 

Programska oprema omogoča vodenje posebej prodajnih pogojev za veleprodajo in maloprodajo.

V tem primeru se predviden RVC, Popust, Način kreiranja prod.cene in odgovorna oseba lahko definirajo posebej za veleprodajo in maloprodajo. (dodatna funkcionalnost)

 

V polju carina dodeljujemo artiklu šifro carinske stopnje. To je v kalkulirani % davčne stopnje pri izračunu PPC (priporočene prodajne cene).

 

Carinska tarifa je podatek iz nomenklature carinske uprave.

 

Dodatna merska enota in Faktor preračuna merskih enot za intrastat so podatki, ki so pomembni za Intrastat poročanje. Opis, delovanje in uporaba teh polj je opisana v navodili za Intrastat.

 

Poreklo je šifra države v kateri je največkrat izdelan artikel. Podatek se uporablja pri uvozno/izvoznih dokumentih kot ponujen podatek o poreklu blaga.

 

V polju transport dodeljujemo artiklu šifro transportnih stroškov. To je kalkulirani % transportnih stroškov pri izračunu PPC (priporočene prodajne cene).

 

V polju špedicija dodeljujemo artiklu šifro špedicijskih stroškov. To je kalkulirani % špedicijskih stroškov pri izračunu PPC (priporočene prodajne cene).

 

 

Proizvajalec - šifra proizvajalca artikla.

 

Dobavitelj - šifra najpogostejšega dobavitelja.

 

Konsignacijski dobavitelj - šifra konsignacijskega dobavitelja.

 

Čas dobave - predviden čas dobave od naročila dobavitelju do prispetja blaga na skladišče. Ta podatek lahko v nabavni funkciji ob dograditvi programske opreme pomaga pri optimiranju zalog.

 

Čas sestavljanja - čas, ki se uporablja pri artiklih, ki imajo kosovnico in morajo pred izdobavo skozi postopek proizvodnje. Čas sestavljanja je proizvodnje.

 

3)   Kupci/Trgovci

 

Vnosni mapi Kupci/Trgovci nam služita za oblikovanje cene za artikel. Podatki o oblikovanju cene se shranijo, s tem imamo možnost vpogleda na kakšen način smo ceno oblikovali.

 

 

 

Prodajna cena se izračuna po formuli:

 

Pripravljena prodajna cena = Osnova za izračun prodajne cene *

                                             Klasifikacijski faktor * Faktor * Zadnji tečaj +

                                             (Osnova za izračun prodajne cene * %Carina) +

                                             (Osnova za izračun prodajne cene * % Špedicija) +

                                             (Osnova za izračun prodajne cene * % Transport)                                      

 

Valuta - v polje vpišemo valuto v kateri je zapisana osnovna cena materialnega sredstva.

 

Osnova za izračun cenev polje vnesemo osnovo za izračun prodajne cene brez DDV. Iz te osnove se preračunava prodajna cena za kupce po formuli za izračun prodajne cene. Osnova za izračun se vnaša v navedeni valuti.

 

Faktor - je podatek, ki vpliva na izračun prodajne cene. Z njim določamo prodajno maržo za artikel.

 

Med vpisovanjem podatkov se cena sprotno izračunava. Po vpisu vseh polj se vneseni podatki potrdijo z izbiro funkcije potrdi.

 

           

 

Spodnji del ekranske slike se imenuje kalkulacija. Podatki te ekranske slike se avtomatsko izpišejo in so nam v pomoč pri oblikovanju cene. Prikazujejo pa podatke o nabavi, prodaji in zalogah artikla na vseh skladiščih podjetja.

  

 

Zadnja nabavna cena se lahko vnaša za tiste artikle, ki imajo v vrstah materialnih sredstev označeno, da se lahko vnaša lastna cena.

 

 

 

4)   Razširjen naziv

 

Razširjen naziv je prostor za vpis daljšega naziva artikla. Ta naziv lahko na zahtevo tudi kasneje izpisujemo na prodajnih dokumentih.

 

5)   Ostalo

 

 

 

 

Na vnosni mapi Ostalo definiramo podatke o nekem materialnem sredstvu, ki so za nas pomembni, vsebinsko pa se ne navezujejo na nobeno definirano vnosno mapo na materialnem sredstvu.

 

Kadar v polju Aktiven označimo neko sredstvo kot aktivno pomeni, da bo to sredstvo zajeto v vseh obdelavah. V primeru, da ga označimo kot neaktivnega imamo materialno sredstvo samo evidentirano, podatki se ne uporabljajo pri nobeni obdelavi razen z posebno izbiro obdelave tudi neaktivnih.

 

Posebna opomba je opomba, ki se prenaša na dokument, kadar je artikel takšen, da se po predpisih zahteva navedba kakršnekoli posebne opombe na dokumentu prodaje. Posebne opombe se nastavljajo v šifrantu opomb.

 

Kadar neki artikel objavimo v ceniku za kupce ali v ceniku za trgovce, to evidentiramo v teh dveh poljih. Obe polji imata obvezen vnos.

           

Ostala polja na tej vnosni maski so polja, ki se v slučaju prikazovanja na internetni strani in uporabe internetne trgovine.

 

Kadar cenike za kupce in trgovce objavljamo tudi v internetu to evidentiramo v polju Objava v internetu za kupce in Objava v internetu za trgovce. Obe polji imata obvezen vnos. S tem določimo ali artikel objavljamo v internetnih prikazih za končne potrošnike (B2C) ali poslovne partnerje (B2B).

 

Vrsta akcije je podatek, ki nam v primeru internetnega prikazovanja omogoča različne prikaze artiklov. Artikle z različnimi vrstami akcije lahko različno poudarjamo v internetnem prikazovanju.

           

Za prikazovanje dodatnih podatkov o artiklu na internetni strani programska oprema omogoča definiranje naslovov za te podatke. Ti naslovi (slika spodaj) so lahko na lastnem strežniku ali na kateremkoli strežniku v internetnem omrežju. Istočasno omogočamo prikaz slike v listanju artiklov.

 

 

Faktor prikaza cene je faktor s katerim bo na izpisu dokumenta pomnožena prikazana cena.

Primer:

Cena v ceniku                                        0,001

Faktor prikaza cene                                   100

Prikazana cena na dokumentu             0,1 /100

 

V primeru, da je faktor 1 se cena prikazuje takšna, kot je v ceniku.

 

PLU oznaka za Bizerba tehnice - je šifra artikla v tehtnicah proizvajalca Bizerba. Uporablja se pri izvozu artiklov iz programske opreme TIC v tehtnice Bizerba. Ena PLU oznaka je lahko samo na enem artiklu.

 

ABCD obrat je vrednost, ki jo sistem priredi glede na izračunano prodajo v enoti mere v zadnjih treh mesecih. Na 3. nivoju klasifikacije je omogočen vnos klasifikacijskih mej. Izračunana prodaja se umesti v to tabelo in določi se ABCD obrat, ki je črka A, B, C ali D. Kljukica v okence "Fiksen ABCD obrat" pomeni, da se za ta artikel klasifikacijski faktor ne izračunava in se ne polni. Vnos je viden samo kadar je kupljena funkcionalnost "ABCD obrat".

 

Sekundarni artikel - Dovoljena vrednost v tem polju je Da, Ne, ali prazno. V primeru, da je vnos obvezen, vrednost prazno ni dovoljena. Če je artikel označen kot sekundarni, potem bo obdelava, ki se samodejno zažene enkrat na teden tak artikel označila kot pasiven. Funkcionalnost je plačljiva.

 

Vrednost v polju "Povezan artikel" predstavlja artikel, ki se mora nahajati na dokumentu skupaj z artiklom, ki ga vnašamo. Procedura, ki kontrolira prisotnost povezanega artikla se nastavi na dokumentu na dogodkih shrani, knjiži ali potisni. Rezultat neprisotnosti povezanega artikla je zavrnitev dogodka (shrani, knjiži ali potisni ne uspe). Funkcionalnost je opcijska.

 

Za določene artikle se priporočena prodajna cena od dobavitelja (v nadaljevanju PPC) ne sme spreminjati. To so na primer artikli v akciji. Za te artikle se  formula za izračun cene (glej »Izračun cene avtomatsko uvoženega artikla«) ne sme upoštevati in prodajna cena mora biti enaka PPC. Zaradi tega smo v modul za vnos in generiranje artiklov dodali parameter »Fiksna cena« z možnostjo izbir »Da« ali »Ne«.

http://tichelp.comtron.si/ComPS/TICHelp/SI/XMLuvoz_files/image017.png

 

Na artiklih lahko določimo da se jim PPC ne glede na osveževanje artikla ne sme spreminjati. To se nastavlja s parametrom »Zaklenjena cena« z izbirama »Da« ali »Ne«. Artiklom se tako  pri osveževanju še vedno spreminja nabavna cena, popusti, itd. ,a se avtomatski izračun cene ne izvede. 

 

Povezava do celotnih navodil za povezovanje dobaviteljevih dokumentov: http://tichelp.comtron.si/ComPS/TICHelp/SI/XMLuvoz.htm

 

 

Izračun cene avtomatsko uvoženega artikla

 

Vsak artikel ima svoj faktor za kupce (KFAK) in faktor za trgovce (KFAT) ter klasifikacijski faktor (se lahko vidi na modulu za vnos in urejanje artiklov). Različni klasifikacijski faktorji so za kupce (KFK) in za trgovce (KFT).

Oznake pri izračunu: Nabavna cena = NC; Carina = CA; Špedicija = ŠP; Transport = TR;

Zadnji tečaj = TČ; Priporočena prodajna cena dobavitelja = PPC

Izračun za našo priporočeno prodajno ceno (NPPC):

Cena za trgovce: NPPC = NC*KFT*KFAT*TČ + (NC*%CA) + (NC*%ŠP) + (NC*%TR)

Cena za kupce: NPPC = NC*KFK*KFAK*TČ + (NC*%CA) + (NC*%ŠP) + (NC*%TR)

Pri ceni za kupce se upošteva tudi PPC in sicer

1.       če je PPC > NPPC, se v cenik vpiše PPC ter razlika med PPC in NPPC kot odstotek popusta, oz. če je PPC npr. 300€, NPPC 250€, se v cenik vpiše 300€ in popust ((300-250)/300))*100= 16,67%, oz. ((PPC-NPPC)/PPC)*100.

2.       če je PPC < NPPC in PPC > 0, se naredi NPPC := PPC

Pri ceni za trgovce popusta ni in velja le točka 2. oz.:

             Če je  ((PPC < NPPC) in (PPC > 0))

            Potem je          NPPC := PPC

 

 

 

 

 

6)  Transport

 

              

Podatki, ki se nanašajo na transport materialnega sredstva se vpisujejo v vnosno mapo z nazivom Transport.

 

Podatki pakirna količina, bruto teža, neto teža, dolžina, višina, širina in bruto prostornina nam služijo za izračun potrebnega prevoznega sredstva pri dostavi blaga ob naročanju ali prodaji, ker je iz njih možno izračunati težo in prostornino. Podatki so na enoto mere razen pakirne količine, ki nam pove v kakšnih količinah so artikli pakirani. Prodajni dokumenti upoštevajo podatek iz polja »Pakirna količina«, nabavni dokumenti upoštevajo podatek iz polja »Pakirna količina nabave«.

 

POZOR: Podatek o teži za poročila Intrastat se vpisuje v polje bruto teža!

 

Embalaža v katero embaliramo materialno sredstvo definiramo v polju šifra embalaže.

 

V spodnja vnosna polja vnašamo podatke o avtomobilskih gumah. Podatki so predvsem namenjeni izvozu v B2B/B2C internetne trgovine. Razen tega so podatki zgolj informativne narave in se v sami aplikaciji ne uporabljajo.

 

 

7)  Informacije o zapisu

    

V informaciji o zapisu so prikazani podatki o uporabniku, ki je ustvaril zapis v tabeli materialnih sredstev in o uporabniku, ki je zadnji spreminjal podatke o materialnem sredstvu.

 

 

 

8)           Dodatni nazivi

 

V zavihku »Dodatni nazivi« lahko definirate morebitne dodatne nazive artikla.

9)  Prisotnost v državi

V zavihku »Prisoten v državi« urejate podatek o prisotnosti artikla na drugih globalnih tržiščih.

10)              ABCD

V zavihku »ABCD« urejate parametre okoli ABCD obrata. Parametra sta uvrstitev v ABCD skupino in ABCD razporeditev.

 

11)              Fiksni atributi (opcijsko)

 

V zavihku fiksni atributi lahko za artikel določite posamezne podatke (atribute) kot je vidno na sliki.

 

Vnesete lahko:

·         starost otroka;

·         nabavne dimenzije artikla (enoto mere in dimenzije);

·         volumen;

·         težo;

·         mere (prost vnos npr. 12x15x19 cm);

·         barvo;

·         spol (za kateri spol je ta artikel – primerno recimo za oblačila);

·         TecDoc šifro;

·         Internet klasifikacijo;

·         izberete lahko skupino atributa v katero sodi ta artikel;

·         izberete blagovno skupino;

·         lahko vnesete tudi sestavo artikla.

 

12)              Nabavni podatki

13)              Izpisi in podatki

14)              Trošarine

15)              Vrednostni bon

16)              Dinamični atributi (opcijsko)

 

Navodila za dinamične atribute najdete tukaj.