INTRASTAT POROČILA

 

 

Intrastat je statistika blagovne menjave med državami članicami Evropske unije (EU), pri kateri se podatki mesečno zbirajo s statističnimi obrazci neposredno od poročevalskih enot.

Intrastat je bil uveden leta 1993 ob uvedbi skupnega evropskega trga, ko podatkov o blagovni menjavi med državami članicami zaradi ukinitve notranjih meja ni bilo več mogoče pridobivati iz carinskih deklaracij. Statistika blagovne menjave s tretjimi državami kot vir podatkov še naprej uporablja carinske deklaracije.

 

Namen modula za Intrastat poročila je predvsem poenostavitev zajemanja in priprave podatkov za izdelavo mesečnih poročil. Delovanje modula je omejeno izključno na delovanje programske opreme TRON InterCenter, saj za podatkovno osnovo služijo ustvarjeni in knjiženi dokumenti. Kljub omogočenemu prenosu podatkov iz baze podatkov TIC je, za dokončno oblikovanje poročil, potreben poseg oz. kontrola s strani uporabnika. Uporabnik aktivno odloča o vrstah dokumentov in njihovi vsebini, ki bo uporabljena kot osnova za izdelavo poročil.

 

Priporočamo, da v primeru prvega dela z modulom najprej preberete celotno točko »3. Celoten potek od prejema do poročanja«. Vsak modul, ki je udeležen v samem procesu poročanja ima zanj specifično pomoč.

 

 

Načini poročanja

 

    elektronsko poročanje z izmenjavo elektronskih sporočil, uporaba aplikacije ZZI na strežniku TRONIntercenter;

·         elektronsko poročanje prek spletnega obrazca;

·         ročni vnos v spletno aplikacijo;

·         uvoz XML datoteke v spletno aplikacijo.

 

Navodila za poročevalske enote FU: http://www.stat.si/dokument/9287/NAVODILA_ZA_PE_2017.pdf

Navodila v TRONInterCentru: http://tichelp.comtron.si/ComPS/TICHelp/SI/IntraStat.htm

 

OPOMBA: Če presegate kakšne posebne prage za poročanje vas naprošamo, da kontaktirate našo podporo, saj bo v tem primeru potrebno vklopiti določene nastavitve

 

·         Vključitveni prag je vrednost blagovne menjave z državami članicami EU za posamezen tok blaga, nad katero je podjetje zavezano za poročanje za Intrastat. Tok blaga pomeni smer blagovne menjave (odpreme ali prejemi). Vključitveni prag znaša 200.000 EUR za odpreme blaga in 120.000 EUR za prejeme blaga.

 

·         Posebni prag je vrednost blagovne menjave z državami članicami EU za posamezen tok blaga, nad katero je podjetje poleg obveznih podatkov dolžno poročati tudi podatke o pogojih dobave (vključno z lego kraja), vrsti transporta in statistični vrednosti. Posebni prag znaša 9.000.000 EUR za odpreme blaga in 4.000.000 EUR za prejeme blaga.

 

·         Podatki so veljavni na dan 7.4.2017. Možno je, da v času branja niso aktualni.

 

 Legenda ikon:

 

 - shrani (shranjevanje sprememb)

 - briši  (brisanje izbranega vnosa - pozicije)

 - osveži (osvežitev podatkov v pregledničnem delu - glede na izbrane parametre izbire)

 - optimalno (optimalni prikaz stolpcev v pregledničnem delu)

 - preveri pozicije (preveritev pravilnosti podatkov v prikazanih pozicijah)

 - knjiženje intrastata (knjiženje podatkov - pozicij)

 - odknjiženje intrastata (odknjiženje podatkov - pozicij)

 - pošlji intrastat (pošiljanje elektronskega Intrastat sporočila)

 - preveri intrastat sporočila iz strežnika

 - nadomesti poslani intrastat (izdelava nadomestnega obrazca)

 - Izbriši poslani intrastat (brisanje obrazca)

 - nično poročilo

 - dokument (prikaz dokumenta v katerega spada izbrana pozicija)

 - vnos skupne neto teže za celoten dokument (posebno doplačilo)

 - vnos pribitkov/odbitkov za izbrano pariteto in dokument (posebno doplačilo)

 - brisanje Intrastat poročila (briše se lahko samo poročilo, ki še ni knjiženo)

 - polnjenje porekel pozicij iz prejema (posebno doplačilo)   

 - tiskanje Intrastat sporočila

 - izhod (zaprtje) modula

 

Hitra navigacija:

1.    Priprava in izdelava Intrastat poročila

1.1.        Parametri prikaza podatkov

1.2.        Združevanje zapisov

1.3.        Sprememba ali dopolnitev podatkov

1.4.        Branje povratnih sporočil

2.    Delo z modulom Intrastat

3.    Celoten potek od prejema do poročanja

 

 

1.    Priprava in izdelava Intrastat poročila

 

Modul »Intrastat« je namenjen končnemu oblikovanju in pripravi podatkov za izdelavo poročil Intrastat.  Omogoča dodatno filtracijo in dokončno preveritev podatkov pred izdelavo poročila. Podatki v tem modulu se shranjujejo v podatkovno zbirko.

 

 

 

 


1.1.                         Parametri prikaza podatkov

 

Obrazec prikazuje podatke za  poljubno poročevalsko obdobje in status podatkov. Ti kriteriji se izberejo s pomočjo polj na zgornji desni strani obrazca.

 

 

 

 

1.2.               Združevanje zapisov

 

Pozicije izbranih dokumentov se združujejo v postavke po kriterijih, ki so določeni iz strani državne uprave (CURS). Za lažje ločevanje združenih pozicij oz. postavk so le-te ločene z barvnimi odtenki in zaporednimi številkami. Različni pogledi na združene pozicije so možni z izbiro zavihkov »Pozicija«, »Postavka« in »Dokument«.

 

 

 

1.3.               Sprememba ali dopolnitev podatkov

 

Podatke prikazanih pozicij je možno po potrebi spremeniti oziroma dopolniti. S pomočjo omenjenih zavihkov je omogočeno posamično in skupinsko spreminjanje podatkov pozicij. Odvisno od izbranega zavihka se pojavijo/omogočijo vnosna okna s podatki, ki jih je možno spreminjati oz. dopolniti. Tako je mogoče spreminjati samo podatke, ki jih je smiselno spreminjati na izbranem nivoju (npr. na  zavihku »Pozicija« je onemogočeno spreminjati državo odpreme samo za eno pozicijo; je pa omogočeno spreminjanje države porekla).

 

 


 

1.4.               Branje povratnih sporočil

 

Vsakemu poslanemu poročilu sledi povratno sporočilo (odgovor) iz strani CURS/SURS. V elektronskem načinu izmenjave podatkov je omogočeno samodejno branje in prikaz le-teh v posebnem pogovornem oknu.

 

 

 

 

2.    Delo z modulom

 

(opis je neobvezujoče narave in je samo napotek za pravilno uporabo modula)

 

ü  poročevalsko obdobje;

ü  statuse poročil.

 

 

 

 

Splošni napotki za delo v modulu Intrastat

 

 


Izdelava nadomestnega obrazca

 

Izdelava nadomestnega obrazca je omogočeno, ko je bil izvirni (prvotni) obrazec potrjen s strani CURS. Nadomestni obrazec v celoti nadomesti izvirnega - ga prekrije. Nadomestni obrazec se pošlje v primeru, ko je poročevalska enota opazila vsebinsko napako v poslanem poročilu (npr.: napačni podatki o vrednosti v določeni postavki, ipd…), ki je s strani CURS že potrjen.

 

 

 

Brisanje izvirnega obrazca

Brisanje izvirnega obrazca je omogočeno, ko je bil izvirni (ali nadomestni) obrazec potrjen s strani CURS. Brisanje izvirnega (ali nadomestnega) obrazca povzroči izbris poslanega in potrjenega poročila iz evidence CURS.

 

 

  

 

Pošiljanje zadnjega poročila za določeno obdobje

Kot zadnje poročilo za obdobje se lahko označi katerokoli izvirno poročilo. Označitev poročila pomeni, da je označeno poročilo zadnje za obdobje in določen tok blaga (prejem/odprema). Označitev se opravi, ko je poročevalska enota zaključila s poročanjem za določeno poročevalsko obdobje.

 

 

Opis: \\192.168.101.50\TICHelp\SI\IntraStat_datoteke\image029.jpg

 

Pošiljanje ničnega poročila

Nično poročilo se pošlje za obdobje, ko ni bilo premikov za določen tok blaga (prejem/odprema).

 

 

 

Vnos skupne neto teže za celoten dokument (posebno doplačilo)

 

Modul omogoča vnos oz. spremembo neto težo za dokument (in tarifno številko).

Ob kliku na gumb Strani se izvrši preračun neto teže na pozicijah poročila in sicer so možne naslednje variante:

-          preračun na označenem dokumentu ali

-          preračuna na označeni tarifni številki in označenem dokumentu

Teža se proporcionalno preračuna glede na skupno količino pozicij, ki ustrezajo pogoju.

 

 

Vnos pribitkov/odbitkov za izbrano pariteto in dokument (posebno doplačilo)

 

Modul omogoča vnos oz. spremembo pribitka/odbitka za izbrano pariteto (in dokument).

Za pribitek vpišemo pozitiven procent, za odbitek pa negativen procent.

 

Ob kliku na ikono »Shrani« se izvrši preračun zneskov pribitkov/odbitkov na pozicijah poročila. Možni sta dve opciji:

-       preračun na označeni pariteti;

-       preračuna na označeni pariteti in označenem dokumentu.

 

 

 

Polnjenje porekel pozicij iz prejema (posebno doplačilo

 

Modul omogoča polnjenje porekel pozicij z državo dobavitelja na prejemu. Porekla se napolnijo vsem ne poknjiženim pozicijam, ki še nimajo vpisanega porekla.

 

 

 

3.    Celoten potek poročanja

 

V sestavku je prikazan celoten proces poročanja Intrastat.

 

 

ü  Za lažje delo predlagamo, da predhodno uredite paritete na samem poslovnem partnerju.

 

 

 

ü  Ikono za prenos pozicij v Intrastat lahko vključimo na dokumentu tipa prejem. Če le-te še nimate vključene vas naprošamo, da kontaktirate podporo.

 

 

ü  Podatki za Intrastat se vnašajo v prevzemno kalkulacijo.

 

 

ü  Na pozicijah dokumenta PRE – Prejem so tudi  kontrole artikla za Intrastat

 

 

 

Pred poročanjem je potrebno v Intrastat poslati dokumente. To naredite v modulu prenos dokumentov tako, da izberete željene postavke iz dokumentov nabave in prodaje v  intrastat.

 

ü  Prenos postavk iz dokumentov nabave in dokumentov prodaje v Intrastat.

 

 

ü  Odpremo modul INTRASTAT. Ta še ni knjižen in poslan.

 

 

ü  Knjižen in poslan INTRASTAT s statusom zavrnjen

 

 

ü  Informacije z opisom napake. Iz napake razberemo razlog zavrnitve. V tem primeru na strežniku ni veljavnega certifikata.

 

 

ü  Zaključen intrastat nima napak.