UREJANJE NAROČIL DOBAVITELJEM

Program se uporablja za urejanje in pregledovanje naročil dobaviteljem. Naročila dobaviteljem, katere prikazuje ta program se kreirajo s knjiženjem dokumentov NAD (naročilo dobaviteljem) ali katerega koli drugega dokumenta, ki ima enako funkcionalnost. Prikazane pozicije naročil so barvno označene za lažje prepoznavanje statusa naročene količine.

  Z zeleno barvo so označene pozicije, katerih količine še niso bile prejete ali stornirane.

 Z rumeno barvo so označene pozicije, katerih količine so bile delno prejete ali delno stornirane. Seštevek prejetih količin in strorniranih količin je večji od 0 in manjši od naročene količine.

 Z rdečo barvo so označene pozicije, katerih količina je bila v celoti prejeta ali stornirana. Seštevek prejete in stornirane količine je enak naročeni količini ali večji od naročene količine

 

Posebna prijava

Modul se lahko prijavi v meni tudi s parametrom username kadar želite posameznim uporabnikom dovoliti pregledovanje in urejanje naročil, ki so jih sami izdali.

 

Funkcijske tipke

      Prenesi označene v primeru, da je program klican iz urejevalnika dokumentov ob vnosu prejema.

 

      Prilagodi širino stolpcev v prikazu podatkov.

      Osveži prikaz podatkov za izbrane parametre

      Iztiskaj prikazane podatke

      Izberi vse podatke.

      Preobrni izbor.

 

      Vpis potrditve dobave od dobavitelja

 

      Stornacija naročenih količin.

     OPCIJA

Pregled najav in potrditev prejema za dokument v programski opremi SVS Skladko, iWARE ali TronWarehouse.

      Prikaz podrobnosti o izvornem dokumentu.

      Za izbrano pozicijo odpri dokument v urejevalniku dokumentov.

      Pokliči pomoč za delo s programom.

      Izhod iz programa.

 

IZBIRANJE POGOJEV ZA PRIKAZ NAROČIL

Osnovne izbire

Dodatne izbire

-       Ključ naročila se vpisuje, če želite prikaz samo enega naročila.

-       Štev.naročila se vpisuje, če želite prikaz samo enega naročila

-       Dobavitelj se vpiše, če želite prikaz vseh naročil enemu dobavitelju

-       Skladišče se vpiše, če želite prikaz vseh naročil za eno skladišče

-       Naročil se vpiše če želite videti naročila za enega nabavnega referenta

-       Projekt vpiše se šifra projekta za katerega se želi videti

-       Tip dokumenta se vpiše kadar želite videti naročila samo po enem tipu dokumenta

-       Številka potrditve če želite prikaz vseh naročenih pozicij, ki jih je dobavitelj potrdil z izbranim potrdilom

-       Datum željene dobave se izbere kadar bi želeli videti naročene artikle, ki bi naj bili  dobavljeni v izbranem obdobju

-       Datum potrjene dobave se izbere kadar bi želeli videti naročene artikle, ki bodo  dobavljeni v izbranem obdobju, ker je dobavitelj potrdil datum dobave

- Artikel se vpiše, če želite prikaz vseh naročil za en artikel

- Ključ prejetega naročila prikaz samo pozicij, ki so nastale na osnovi enega prejetega naročila


Prikaz pozicij naročil

     Po vpisu vseh želenih parametrov za prikaz, s funkcijsko tipko za osvežitev prikaza podatkov program prikaže vse pozicije naročil, katere odgovarjajo izbranim pogojem.

     Z izbiro tipke za poravnavo kolon program avtomatsko prilagodi širino kolone prikazanim podatkom.

 

Prikazane količine

 

1              Količina ostala za dobavo ali celotna naročena količina (odvisno od nastavitve)

2              Količina prenesena na prejemni dokument

3              Količina stornirana s funkcijo storniranja

 

Obdelovanje pozicij naročil

Glede na to od kod ste poklicali modul za urejanje pozicij naročil dobaviteljem so uporabne tudi ostale funkcijske tipke.

      Ta funkcijska tipka se uporablja, kadar ste program za prikaz naročil dobaviteljem poklicali iz vnosa prejema. Z njo potrdite prenos izbranih pozicij v dokument prejem. Program prenese pozicije v prejem v celotni količini. Na prejemu lahko količine popravite.

      S to funkcijo lahko izberete vse prikazane pozicije. V primeru, da ste izbiro priklicali iz prejema in boste izbiro potrdili s funkcijsko tipko za prenos vam bo program vse izbrane pozicije prenesel v prejem.

      S to funkcijo preobrnete izbor pozicij. Označite neizbrane pozicije za izbrane in obratno.

      Funkcija prikaže podrobnosti za izbrane pozicije in vam omogoči vpis potrditve predvidenega datuma prejema.

      Funkcija omogoča spreminjanje stornirane količine posamezne pozicije naročila dobavitelju. Stornira se lahko samo razlika med naročeno in prejeto količino naročila dobavitelju.

      Izpis izbranih podatkov

S posebno XML nastavitvijo se lahko določi, da se namesto šifre artikla izpisuje Dobaviteljeva šifra artikla ali govoreča šifra artikla ali primarna črtna koda.

      Funkcija omogoča prikaz podrobnejših podatkov o izvornem dokumentu dokumenta NAD in klicanje urejevalnika dokumentov za izvorni dokument.

 

Hiter izbor dodatnih funkcij

Z označitvijo pozicij in izbiro desnega gumba na miški program ponudi pomožni meni:

- Storniraj: storniranje izbranih pozicij

- Vnos potrditve dobave: urejanje datuma predvidene dobave

- Kopiraj vse v excel za kopiranje vseh prikazanih podatkov direktno v excel tabelo

- Kopiraj na odložišče za kopiranje označenih pozicij v odložišče za uporabo v MS programih

 

Vnos potrditve dobave

Ko prejmemo od dobavitelja potrditev dobave, lahko s to funkcijo zabeležimo potrditev količine in predvidenega datuma dobave.

Pozicije za vnos so izbrane tako, da so "izbrane". Izbiramo jih tako, da kliknemo na siv kvadratek vrstice, ki jo želimo izbrati. Klik na desno tipko miške prikaže priročni izbirni seznam, izberem "Vnos potrditve dobave". Prikaže se forma:

V spodnji razpredelnici so prikazane izbrane pozicije. Podatke vnašamo za pozicijo, ki je izbrana (črna puščica).

Številka potrditve: številka dobaviteljevega dokumenta potrditve, ali kaj drugega.

Datum: datum potrditve

Potrjena količina: število enot mere artikla, za katerega dobavitelj javlja, da potrjuje dobavo

Datum dobave: datum predvidene dobave

Teden dobave in

Leto dobave se izračunata iz datuma dobave.

Vnesi na vse pozicije: če odkljukamo, potem se bodo s klikom na ikono "Shrani" vneseni podatki vpisali na vse pozicije, ki jih vidimo v razpredelnici.

Modul za vnos potrditve dobave šteje vsak naslednji vnos podatkov preko prvo vnesenega kot popravek.

Kopiraj vse v excel: izvede izvoz vseh vidnih podatkov v excel

Kopiraj na odložišče: prepiše izbrane vrstice na odložišče in so na voljo ostalim programom (Wors, Excel, …)