SPLETNO POVEZANA (ON-LINE) BLAGAJNA

 

 

Spletno povezana blagajna je napreden modul, ki ima mnoge funkcije. Primarno služi prodaji na spletno povezanih blagajniških mestih z blagajniškimi računi. Vdelana je kontrola zalog ob posamezni prodaji in povezave na rezervacije artiklov. Možno je določanje skupnega popusta za posamezen račun. Med vdelane funkcije spadajo tudi evidentiranje plačilnih sredstev in analize ter evidence maloprodaje. Možen je tudi naknaden vpis računov iz vezane knjige za zadovoljitev aktualne davčne zakonodaje.

 

Legenda ikon:

 

  Nov

  briši

  Prekliči (prekliči izbor)

  Plačilo računa

  Prijava

  Skladišče

  Odpri predal

  Zaključek blagajne

  Lokacije

  Naročila

  Kupec

  Polog

  Dvig

  Popust na vseh pozicijah

  Uvoz iz dokumenta

Vezana knjiga računov
   Pomoč

   Izhod (izhod iz programa)

 

Podrobnejše funkcionalnosti so zapisane v nadaljevanju.

 

Hitra navigacija:

 

1.    Vnos novega računa

1.1 Vnos naslovnika

1.2 Ročni vnos pozicije

1.3 Prenos pozicij iz prejetih naročil

1.4 Popravljanje pozicije na računu

1.5 Brisanje pozicije računa

1.6 Preklic vnosa računa

1.7 Vnos popusta na vse pozicije

2.    Zaključek računa

3.    Prijava novega blagajnika

4.    Vpogled v zalogo artikla po skladiščih

5.    Odpiranje predala za denar

6.    Dnevna poročila in zaključek blagajne

7.    Pregled lokacij za artikle na računu

8.    Polog in dvig iz blagajne

9.    Vnos iz vezane knjige računov


1. Vnos novega računa

 

 

VNOS PRVEGA RAČUNA PO ZAGONU BLAGAJNE

 

 

Postopek:

 

Izberite funkcijo za vnos novega računa (1). Program pripravi polje za številko računa za samoštevilčenje (2), in prikaže datum računa (3) ter seštevek računa postavi na 0 (6). Vnesite prodajalca (4) ali ga izberite iz spiska zaposlenih (7). Po vpisu ali izbiri prodajalca program prikaže ime in priimek prodajalca (5). Vnos se nadaljuje z vnosom pozicije.

 

Zgornja navodila veljajo samo za prvi račun po zagonu blagajne. Pri vseh ostali računih program sam po izpisu računa pripravi vse za vnos novega računa in čaka na vnos prvega artikla za nov račun.

 

1.1 Vnos naslovnika

 

Če je kupec redna stranka, ki ima dogovorjene prodajne rabate ali pa je lastnik kartice popustov, potem je potrebno naslovnika vnesti pred vnosom pozicij.

 

 

 

 

Postopek:

 

Izberite funkcijo za vnos naslovnika (1). Program prikaže vnosno masko za izbiro naslovnika. Zatem vnesite šifro kupca (2) ali jo izberite iz spiska poslovnih partnerjev (3). Če je kupec lastnik kartice popustov lahko naslovnika izberete tudi z vpisom številke kartice popustov (4). Po vpisu ali izbiri kupca ali vpisu številke kartice popustov program prikaže podatke o kupcu (5,6,7). Zaključite vnos kupca (8) za vrnitev na vnos računa.

 


1.2 Ročni vnos pozicije

 

 

 

Postopek:

 

Vnesite šifro artikla (8). Šifro artikla lahko izberete iz šifranta artiklov (9). V polje Artikel lahko vnesete tudi s črtno kodo (ročno ali s čitalcem črtnih kod) ali dobaviteljevo šifro artikla (format vnosa je $dobaviteljeva šifra artikla). Po vpisu artikla program prikaže ceno artikla iz cenika (11) in zalogo artikla (15) na skladišču (14). Vnesite količino (10), potrdite ali spremenite ceno artikla (11), vnesite ali potrdite rabat (12). Po vnosu količine, cene in popusta program izračuna vrednost pozicije (13). Vnešene podatke potrdite (17). Po potrditvi vnešenih podatkov program prenese pozicijo v spisek vnešenih pozicij.

 

Možni so trije načini zaključka vnosa pozicije:

  1. uporabnik potrjuje vse podatke
  2. uporabnik vpiše artikel in potrdi pravilnost z izbiro funkcije potrdi (17)
  3. uporabnik vpiše artikel in se pozicija samodejno shrani

 

 


1.3 Prenos pozicij iz prejetih naročil

 

 

Postopek:

 

Izberite funkcijo za prikaz prejetih naročil (1). Program prikaže odprta prejeta naročila.

 

 

Postopek:

 

Izberite pozicije, ki jih želite prenesti v blagajniški račun (1) in jih s funkcijo za potrditev prenesite v blagajniški račun (2). Program bo izbrane pozicije dodal v spisek vnešenih pozicij kot, da so vnešene ročno

 

 


1.4 Spreminjanje pozicije na računu

 

Pozicijo lahko spreminjate do zaključka računa. Po zaključku računa se lahko račun le še stornira in kreira nov račun.

 

 

Postopek:

 

Izberite pozicijo, ki jo želite spremeniti (1), program bo prikazal podatke pozicije v poljih za vnos (2) kjer jih lahko tudi spreminjate. Po spremembi podatkov potrdite spremembe (3).

 


1.5 Brisanje pozicije računa

Pozicijo lahko izbrišete tako dolgo dokler niste računa zaključili. Po zaključku računa se lahko pozicija računa samo stornira na novem računu.

 

 

Postopek:

 

Izberite pozicijo, ki jo želite brisati (1) in izberite funkcijo za brisanje (2).

 

1.6 preklic vnosa računa

 

Vnos računa se lahko prekliče samo dokler ni račun zaključen. Da bi lahko preklicali vnos računa morate najprej izbrisati pozicije računa.

 

 

Po brisanju pozicij izberite funkcijo za preklic vnosa računa (1). Program bo izbrisal vnosna polja glave računa.


 

1.7 vnos popusta na vse pozicije računa

 

ON LINE blagajna omogoča vpis popusta za vse pozicije s klikom na ikono (1).

 

 

Z izbiro te funkcije program omogoči vnos popusta, kot je vidno na spodnji sliki.

 

 

Vnesite % popusta in izberite funkcijo Vnesi popust na pozicije. Program izbrani popust da na vse že vnešene pozicije in ga upošteva na vseh pozicijah, ki jih dodajate na račun. Popust je potrebno potrditi za vsak nov račun.


2. Zaključek računa

 

 

Postopek:

 

Za zaključek računa izberite funkcijo za zaključek računa (1). Program shrani ustvarjen blagajniški račun in ga poknjiži, kar pomeni, da se odšteje zaloga artiklov na blagajniškem računu. Če so pozicije nastale s prenosom iz rezervacij potem se zmanjšajo tudi rezervirane količine. Program izvede kontrolo, če je za vpisane artikle potrebno popisati serijske številke. V primeru, da je potrebno popisati serijske številke program prikaže vnosno masko za popis serijskih številk.

 

3. Prijava novega blagajnika

 

Nov blagajnik se lahko prijavi samo pred začetkom vnosa novega računa.

 

 

Postopek:

 

Za prijavo novega blagajnika izberite funkcijo (1), ki omogoča prijavo novega blagajnika kakor, da bi se prvič prijavljali v blagajno.

 


4. Vpogled v zalogo artikla po skladiščih

 

 

Postopek:

 

Izberite pozicijo z artiklom za katerega bi želeli preveriti zalogo po skladiščih (1). Izberi funkcijo za prikaz zalog po skladiščih (2). Program bo za artikel na izbrani poziciji prikazal zalogo po skladiščih.

 

 

 


5. Odpiranje predala za denar

 

 

Izberi funkcijo za odpiranje predala za denar. Za uporabnost te funkcije mora biti tudi oprema takšna, ki podpira takšno odpiranje predala.

 

6. Dnevna poročila in zaključek blagajne

 

Pred dnevnim zaključkom blagajne je potrebno poknjižiti vse blagajniške račune.

 

 

Izberite funkcijo za poročila in zaključek blagajne (1). Zatem kliknite na okence zakluček blagajne, ki se odpre pod to ikono.

 

7. Pregled lokacij za artikle na računu

 

 

Za pregled lokacij na katerih se nahajajo artikli na blagajniškem računu izberitefunkcijo za prikaz lokacij artiklov (1). Program bo prikazal lokacije artiklov na blagajniškem računu.

 

 

Z izbiro funkcije za izpis (1) program izpiše lokacije po artiklih na POS tiskalnik.

 

8. Polog in dvig iz blagajne

 

 

Ikoni za polog v blagajno (1) in dvig iz blagajne (2) najdete zgoraj v orodni vrstici.

 

 

Ob kliku na ikono za polog se nam odpre spodnje okence (prejemek).

 

 

Postopek:

 

Vnesti je potrebno način vplačila. Za brskanje po načinih uporabite ikono ? (1). V poljeprejel blagajnikvpišete blagajnika ali ga najdete z brskanjem, ki se odpre s klikom na ikono poleg polja (2). Podobno velja pri poljuvplačal(3). V poljevzrokvpišete vzrok prejemka ali ga izberete v modulu, ki se odpre s klikom na (4). V poljevrednost(5) vpišete vrednost vplačila in v čisto spodnjo polje (6)opombaopombo.

 

 

Ob kliku na ikono za dvig se nam odpre spodnje okence (izdatek).

 

 

Postopek:

 

V poljeizplačal blagajnikvpišete blagajnika ali ga najdete z brskanjem, ki se odpre s klikom na ikono poleg polja (1). Podobno velja pri poljuprejel(2). V poljevzrokvpišete vzrok prejemka ali ga izberete v modulu, ki se odpre s klikom na (3). V poljevrednost(4) vpišete vrednost vplačila in v čisto spodnjo polje (5)opombaopombo.

 

9. Vnos vezane knjige računov

 

Modulvezana knjiga računov”, dostopen na klik ikone  omogoča naknadno vpisovanje računov iz vezane knjige računov zaradi aktualnega vodenja zaloge in izkupička. Vanj prepišemo podatke iz vezane knjige. Prikazan je na spodnji sliki. 

 

 

 

Dodatek: seznam uradno podprtih prikazovalnikov:
- Epson DM-D110 (DM_D110 = 2)

- Posiflex PD-2100 (PD_2100 = 3)

- Posiflex PD-2200 (PD_2200 = 4)

- Birch DSP850 (BIRCH_DSP850 = 5)

- Posiflex PD-2300 (USB) (PD_2300_USB = 6)

http://posiflex.com/upload/website/1_fe745a00aa2a78b41748d2939b6610ed.jpg