PREGLED IN UREJANJE PREJETIH PREDNAROČIL KUPCEV

Program se uporablja za PREGLED IN UREJANJE PREJETIH PREDNAROČIL. Prednaročila se vnašajo z dokumentom PNR, ki s knjiženjem polni tabelo prejetih prednaročil. Prednaročila so osnova za polnjenje dokumentov naročil dobaviteljem NAD in dokumentov, kateri tvorijo rezervacije zalog PNA. Program za spremljanje prednaročil omogoča pregled prednaročenih količin artiklov, izvršenih naročil dobaviteljem in prenesenih prednaročenih količin v prodajo v rezervacije zalog. Program omogoča tudi stornacijo predaročil, ki se upošteva tako pri prenosu v naročila dobaviteljem in pri prenosu v prodajo.

 

Posebne prijave v meni

Modul se lahko prijavi v meni s tremi parametri :

-       Sale za prikaz prednaročil glede na prodajne parametre

-       Supply za prikaz prednaročil glede na nabavne parametre

-       Pregled kadar želimo uporabniku dovoliti le pregled prednaročil

 

Funkcijske tipke

    Izbira izbranih pozicij za prenos v naročilo dobaviteljem ali v rezervacije artiklov. Funkcija deluje samo v primeru, kadar je pregled prednaročil uporabljen kot osnova za kreiranje dokumentov naročil dobaviteljem ali rezervacij artiklov ob uporabi PULL metode na dokumentih. (Omogočeno ob zagonu modula iz urejevalnika dokumentov)

    Osveži prikaz po izbranih parametrih.

    Funkcija prilagodi širino kolon prikazanih pozicij glede na najdaljšo dolžino prikazane vsebine v posameznem stolpcu

    Funkcija omogoča izbiro vseh prikazanih podatkov pri prenosu na dokumente naročil dobaviteljev in rezervacij artiklov. (Omogočeno ob zagonu modula iz urejevalnika dokumentov)

    Funkcija omogoča preobrnitev izbora prikazanih podatkov pri prenosu na dokumente naročil dobaviteljev in rezervacij artiklov. Neizbrane podatke preobrne v izbrane in obratno. (Omogočeno ob zagonu modula iz urejevalnika dokumentov)

    Funkcija omogoča ažuriranje datuma predvidene dobave. (Omogočeno ob zagonu modula iz menija)

    Funkcija omogoča ažuriranje stornirane količine na izbrani poziciji. Stornirana količina je lahko največ razlika med prednaročeno količino in količino preneseno v naročilo dobaviteljem. (Omogočeno ob zagonu modula iz menija)

    Za izbrano pozicijo odpri dokument v urejevalniku dokumentov.

    Izpis pregleda prednaročil

    Priklic pomoči za delo s programom.

    Izhod iz programa

 

Izbirni pogoji za prikaz podatkov prejetih prednaročil

           


Prednaročila se lahko preglejujejo po več kriterijih, ki so razvrščeni glede na:

-    razne vrste količin (naročeno dobavitelju, preneseno v prodajo – rezervacije, stornirano)

  

   Brez naročil prednaročila niso prenešena v naročilo dobavitelju

   Delno naročeno prednaročila delno naročena dobavitelju

   Naročeno v celoti prednaročila v celoti naročena dobavitelju

 

  

   Brez prenosa v prodajo prednaročila niso prenešena v rezervacije artiklov

   Delno preneseno v prodajo prednaročila delno prenešena v rezervacije artiklov

   V celoti preneseno v prodajo prednaročila v celoti prenesena v rezervacije artiklov

 

  

   Nič stornirano prednaročila niso stornirana

   Delno stornirano prednaročila so delno stornirana

   V celoti stornirano prednaročila v celoti stornirana

 

Označevanje pozicij

PRODAJA pozicije so obarvane glede na prenos v prodajo

NABAVA pozicije so obarvane glede na prenos v nabavo

Prikaži z zalogo Prikaz samo tistih pozicij za katere obstaja zaloga

 

-    ključ prednaročila

-    stranke prednaročil (dobavitelji , kupci)

-    tip dokumenta

-    obdobje predvidene dobave kupcu

-    skladišče

-    artikel

-    projekt

-    dokument prednaročila

 


    Po izbiri podatkov po katerih želite prikazati pozicije prednaročil s funkcijo za obnovitev prikazanih podatkov program prikaže pozicije prednaročil, katere odgovarjajo izbranim parametrom.

Program prikaže :

-                      dobava dne (datum predvidene-dogovorjene dobave zaveden na dokumentu PNR

-                      ključ (enotni ključ dokumenta)

-                      naročnik          (šifra in naziv naročnika-kupca, za katerega je bilo zavedeno prednaročilo z dokumentom PNR)

-                      dobavitelj       (šifra in naziv dobavitelja prenešena iz podatkov o artiklu. Šifra standardnega ali napogostejšega dobavitelja navedena v šifrantu artiklov)

-                      skladišče (skladišče na katerem je bil kreiran dokument prednaročilo)

-                      artikel (šifra in naziv artikla za katerega je bilo kreirano prednaročilo)

-                      prednaročeno (količina iz dokumenta prednaročilo)

-                      nar.dobav.  (količina na dokumentu naročilo dobavitelju NAD, ki je bil kreiran s PULL metodo na osnovi prednaročil. Ta količina se prenese na prednaročilo ob knjiženju dokumenta NAD-naročilo dobaviteju)

-                      rezervirano (količina na dokumentu PNA ali njegovih izpeljankah, ki je bil kreiran s PULL metodo na osnovi prednaročil. Ta količina se prenese na prednaročilo ob knjiženju dokumenta PNA in njegovih izpeljankah in pomeni rezervacijo artikla, ki zmanjšuje prodajno zalogo artikla)

-                      stornirano (stornirana količina s funkcijo za storniranje v programu za pregled in urejanje prednaročil)

 

Kadar je pozicija z rdečo barvo pomeni, da teh postavk ne bo mogoče prenesti v naročilo dobavitelju ali v rezervacije zalog ne glede na to ali so bile količine že v celoti prenesene v naročilo dobavitelju ali v rezervacije artiklov. Vzrok je, da je seštevek količine naročene dobavitelju in stornirane količine enak prednaročeni količini. Če vseeno želite še izvesti naročilo dobavitelju ali rezervacijo za takšen artikel morate zmanjšati stornirano količino ali pa narediti novo prednaročilo.

           

    Izpis prednaročil na tiskalnik.

          

           

Pomožne funkcije za urejanje pozicij

To so funkcije, ki jih lahko prikličete za označene pozicije. Funkcije prikličete s pritiskom desne tipke na miški. Funkcije so:

-                      storniraj   funkcija omogoča priklic modula za urejanje stornirane količine

-                      sprememba datuma predvidene dobave  omogoča priklic vnosne maske za spremembo tega datuma na označenih pozicijah

-                      kopiraj vse v excel funkcija prekopira vse pozicije, ki odgovarjajo izbranim pogojem, v excel

-                      kopiraj v odložišče funkcija prekopira vse označene podatke v odložišče, da jih lahko kasneje uporabite v MS produktih