Potni nalogi

 

Modul je namenjen pisanju in obračunavanju potnih nalogov, pri čemer nam omogoča:
- možnost izbire koncepta (dodeljevanje pravic zaposlenim),
- izdelavo potnih nalogov v skladu z zakonodajo ter slovenskimi računovodskimi standardi,
- izdelavo najrazličnejših pregledov,
- učinkovito povezanost s prednastavljenimi šifranti.

Šifranti:
- šifrant delovnih mest → je v povezavi s šifrantom zaposlenih,
- šifrant zaposleni → vpis osnovnih podatkov o zaposlenih. Zaradi modula potnih nalogov se doda zavihek »Podatki za potne naloge«, kjer določamo pravice za uporabo vsakemu zaposlenemu posebej,
- razdalje med kraji,
- vnos stroškov → v vnosna polja vpišemo vrednosti kilometrine in dnevnic za Slovenijo ter tujino; prednastavimo pa tudi možne predujme in priloge oziroma ostale stroške,
- vozila → vpisujemo podatke tako o službenih kakor tudi o lastnih in javnih prevoznih sredstvih. Zaradi preglednejšega in hitrejšega iskanja vpišemo tudi podatke o lastnikih prevoznih sredstev.

Izdelava potnega naloga:
- enostavno vnašanje podatkov s pomočjo prednastavljenih šifrantov,
- vnosna maska je razdeljena na 4 tematske sklope: osnovni podatki (glava potnega naloga), predujmi, relacije ter priloge,
- pravice, določene v šifrantu zaposleni, vsakemu zaposlenemu dodeljujejo določene obveznosti v zvezi z izpolnjevanjem vnosne maske,
- trikratno knjiženje: ob odhodu, ob prihodu in ob potrditvi s strani nadrejenega.

Izdelava potnega naloga z obračunom:
- pravico do modula ima le oseba, odgovorna za obračunavanje potnih nalogov,
- samodejni obračun stroškov na službenem potovanju na podlagi predhodno izpolnjenih šifrantov (kilometrina – če je lastno vozilo, dnevnice – glede na trajanje potovanja) ter podatkov, ki jih je vpisal zaposleni, ki je bil na poti,
- možnost spremembe podatkov,
- četrto knjiženje → potni nalog je obračunan in zaklenjen.

Iskanje potnih nalogov:
- iskanje po različnih kriterijih (po zaposlenemu, stroškovnem mestu, prevoznem sredstvu, stranki itn.),
- možnost vodenja evidenc po izbranih kriterijih (npr. število prevoženih kilometrov ter stroški potovanj po zaposlenih ali po izbranem poslovnem partnerju itn.) ter za izbrano časovno obdobje.

Izpisi:
- v skladu s slovensko zakonodajo,
- pregledni,
- nalog za službeno potovanje,
- obračun potnih stroškov,
- potno poročilo.