PREGLED IN IZBIRA ODPRTIH INTERNIH NAROČIL

Interna naročila so naročila za medskladiščne prenose kadar se artikli naročujejo znotraj podjetja.

 

Program služi za pregled prejetih internih naročil/rezervacij za artikle in za izbiro pozicij pri kreiranju dokumentov izdaje blaga iz skladišča na osnovi internih naročil. S pomočjo tega programa lahko selektivno izbiramo pozicije in količine artiklov ob izdaji blaga iz skladišča.

 

Posebna prijava

Program se lahko v meni prijavi tdi s parametrom Username. S tem se lahko dodeli pravica uporabnku do pregleda in urejanja tistih internih naročil, ki jih je sam ustvaril.

           

 

Funkcijske tipke

      Funkcija prenosa pozicij iz naročil v izdajni dokument. Pred uporabo te funkcije je potrebno izbrati pozicije, ki se morajo prenesti v izdajni dokument.

     Funkcija prikaza pozicij glede na vpisane pogoje. Program prikaže vse pozicije, ki odgovarjajo vpisanim pogojem.

     Funkcija optimiziranja širine kolon glede na prikazane podatke.

     Funkcija izbire vseh prikazanih pozicij. Program označi vse prikazane pozicije za prenos v dobavnico.

      Funkcija preobrnitve izbora. Program negira izbor označenih pozicij za prenos v dobavnico

      Izpis prikazanih internih naročil.

      Stornacija naročila omogoča vpisovanje storno količin, kadar naročnik stornira že dano naročilo.

      Sprememba datuma predvidene dobave omogoča na internih naročilih spremeniti datum predvidene dobave.

      Za izbrano pozicijo odpri dokument v urejevalniku dokumentov.

      Funkcija za priklic pomoči.

      Funkcija izhod iz programa.

           


Vpis izbirnih pogojev

   program bo prikazal tista prejeta naročila, ki še niso bila izdobavljena ali   stornirana

             program bo prikazal tista prejeta naročila, ki so bila delno izdobavljena ali                                            stornirana

            Program bo prikazal tista prejeta naročila, ki so bila v celoti izdobavljena ali                                          stornirana

 

Takšne barvne oznake imajo tudi pozicije, glede na izdobavo ali stornacijo.

 

 

Prikaži z zalogo pregled prikaže samo tiste pozicije za katere obstaja zaloga.

Ker gre za interna naročila znotraj enega podjetja (naročila za medskladiščne prenose) sta važna podatka iz katerega skladišča so naročili na katero skladišče.

 

Naročnik program bo prikazal izbrana interna naročila za vpisanega prejemnik (naročnika). Šifro prejemnika je možno izbrati iz šifranta poslovnih partnerjev.

Prodajalec program bo prikazal izbrana interna naročila na katerih je navedena izbrana šifra agenta. Šifro agenta je možno izbrati iz tabele zaposlenih.

Agent program bo prikazal izbrana interna naročila na katerih je navedena izbrana šifra agenta. Šifro agenta je možno izbrati iz tabele zaposlenih.

PE Program bo prikazal samo interna naročila za vpisano poslovno enoto.

Vrsta sredstva program prikaže interna naročila za izbrano vrsto sredstva (material, blago, storitve, proizvodi)

Projekt program prikaže vse pozicije internih naročil za izbrani projekt.

Ključ je ključ dokumenta. Program bo prikazal pozicije iz izbranega dokumenta. Dokument se lahko izbere s pomočjo programa za listanje dokumentov.

Tip dokumenta S pomočjo te izbire program omogoča prikaz pozicij samo enega tipa dokumenta.

 

Datum predvidene dobave Program bo pokazal tista interna naročila, ki imajo datum predvidene dobave v izbranem obdobju.

Če se ne definira datum od se prikažejo vse rezervacije, ki imajo datum predvidene dobave do datuma do.

Če se ne definira datum do se prikažejo vse rezervacije, ki imajo datum predvidene dobave enak ali starejši od datuma od

 

      Po vpisu program s funkcijo za prikaz pozicij prikaže vse tiste pozicije prejetih naročil, ki odgovarjajo vpisanim pogojem.

                       

Prenos naročil v dokumente (MSK , NAD)

Po prikazu pozicij je potrebno označiti vse tiste pozicije, ki jih uporabnik želi prenesti v dokument. Pozicije se lahko označijo s pomočjo funkcijske tipke za izbiro vseh pozicij ali pa z pritiskom levega gumba miške na željeni poziciji. Izbira se lahko tudi več pozicij hkrati z uporabo miške in tipk SHIFT in CTRL Microsoft-ovem standardu. Po izbiri vseh pozicij se pozicije prenesejo v dokument s funkcijsko tipko za prenos naročil v dokument.

      Po izbiri pozicij za prenos se pozicije prenesejo s funkcijo za prenos.

                       

Prenos naročil v Excell

Če želite prenesti prikazane podatke v Excell je potrebno najprej izbrati podatke za prenos (po Microsoftovem standardu enako kakor v Excell-u). Po označitvi podatkov se s pritiskom desne tipke na miški izbere:

Kopiraj vse v excel kadar želite kopirati v excel vse podatke vseh prikazanih pozicij.

Kopiranje v odložišče kadar želite prekopirati samo izbrane podatke

Tako kopirani podatki se lahko s funkcijo prilepi uporabijo v Excell tabelah in ostalih MS produktih.

           

Spreminjanje datuma predvidene dobave

      Za spreminjanje datuma predvidene dobave se uporablja funkcijska ikona ali pa se izberejo pozicije po Microsoftovem standardu enako kakor v Excell-u.  Po označitvi podatkov se s pritiskom desne tipke na miški izbere Sprememba datuma predvidene dobave.

Program prikaže okno z možnostjo vpisa novega datuma predvidene dobave:

Izbere se nov datum predvidene dobave. Vpisan datum bo po shranitvi veljal za vse izbrane pozicije.

           

Storniranje naročene količine

      Naročena količina se stornira tako, da se najprej izberejo pozicije, ki se želijo stornirati. Nato pa se izbere funkcija za storniranje ali pa se izberejo pozicije po Microsoftovem standardu enako kakor v Excell-u.  Po označitvi podatkov se s pritiskom desne tipke na miški izbere Storniranje.

Po izbiri funkcije Storniraj program prikaže vnosno okno za spreminjanje stornirane količine.

Z izbiro posamezne pozicije se lahko spreminja stornirana količina po posameznih pozicijah. Stornirana količina se spreminja z vpisom v polje Dodatno stornirano. Z vpisom pozitivne vrednosti se povečuje stornirana količina, z vpisom negativne količine pa se stornirana vrednost zmanjšuje.

Program omogoča tudi storniranje maksimalne vrednosti na vseh izbranih pozicijah. To pomeni, da bo program ob shrantvi vsem izbranim pozicijam storniram maksimalno količino in onemogočil prenos teh pozicij n dokumente.

           

Prikazani podatki

Vrstni red kolon v prikazu rezervacij se poljubno nastavlja z XML nastavitvami.

           

Predvidena dobava (datum predvidene dobave kupcu)

Zamuda število dni zamujanja z dobavo glede na prvotno dogovorjen datum predvidene dobave. Izračunava se iz datuma predvidene dobave na osnovnem dokumentu in :

sistemskega datuma, kadar je sistemski datum večji od datuma predvidene dobave na rezervaciji

datuma na rezervaciji, kadar je datum predvidene dobave na rezervaciji večji od sisemskega datuma

Tip dokumenta je tip dokumenta s katerim se je ustvarila rezervacija

Št.dok je številka internega naročila

Ključ dokumenta interne rezrevacije

 

Šifra skladišča je šifra skladišča iz katerega se naročujejo potrebni artikli.

Na skladišče je šifra skladišča na katerega se naročujejo potrebni artikli

Šifra artikla

Dobaviteljeva šifra artikla

Naziv artikla

Enota mere artikla

 

Za dobavo (količina na naročilu-izdobavljena količina-stornirana količina)

Izdobavljena količina (seštevek količin po dobavnicah narejenih iz naročila)

Naročena kol.pri dob. (količina , katera je bila na osnovi tega internega naročila naročena dobavitelju.

Stornirana količina

Šifra in naziv prodajalca

Knjiženo dne (datum knjiženja naročila)

Datum naročila

Storirano dne (datum zadnje ročne stornacije)

Storniral (uporabniško ime osebe, ki je naredila zadnjo ročno stornacijo)

 

Tudi v tem modulu so podatki prikazani v novi razpredelnici. Delovanje je podobno kot delovanje razpredelnice s katero iščemo/pregledujemo stranke ali artikle. Omejitve števila zadetkov tu ni, saj lahko zadetke omejujemo z izbirami "Nič izdobavljeno" ali " Delno izdobavljeno".

           


     Izpis internih naročil