IZRAČUN OBRESTI NA ODPRTIH POSTAVKAH

 

1. Kje najdete modul

Modul Izračun obresti na odprtih postavkah je v meni prijavljen preko poti:

Saldakonti – Obresti – Izračun obresti na odprtih postavkah

 

Čeprav se modul imenuje Izračun obresti na odprtih postavkah, to ne pomeni, da zna modul izračunati obresti samo za odprte postavke. Izračuna jih tako za odprte kot za zaprte postavke.

 

2. Predpogoji za delovanje modula Izračun obresti na odprtih postavkah

Pred uporabo oz. za pravilno delovanje modula morajo biti izpolnjeni nekateri podatki:

1 – v šifrant Vnos obrestnih mer (slika 1) je potrebno vrste obrestnih mer, ki jih podjetje želi uporabljati – kako to narediti je zapisano v navodilih modula ().

Slika 1: Vnos obrestnih mer - šifrant

 

2 – za posamezno vrsto obresti je potrebno vnesti stopnje obrestnih mer – obvezen je vnos obrestne mere vsaj na 01.01. v letu – glej sliko 2

Slika 2: Vpis obrestne mere

 

3 – vpis saldakontnih kontov, na katere so knjižene saldakontne postavke, v tabelo Kontiranje temeljnice obresti (slika 3). Tabelo Kontiranje temeljnice obresti prikličemo iz modula Izračun obresti na zaprtih postavkah s klikom na ikono .

Slika 3: Kontiranje temeljnice obresti

 

 

3. Pomen ikon, s katerimi delamo v modulu Izračun obresti na odprtih postavkah:

 

       Nov izračun ali tipka F3.

       Shrani izračun ali tipka F4.

       Briši postavke izračuna ali tipka F6.

       Tiskanje izračuna obresti po strankah za pošiljanje strankam.

       Preklic vnosa pogojev izračuna ali tipka F9.

       Optimiranje kolon.

       Popravi tečaj na vseh postavkah izračuna obresti na zadnji vneseni tečaj.

       Prenos postavk iz saldakontov v izračun.

       S to ikono se sproži obdelava, ki omogoči izpisovanje obračunov.

       Kopira obstoječi izračun v nov izračun ali tipka F7.

       Pregled izračuna.

       Kontiranje temeljnice obresti.

       Prenos v dokument – kreiranje temeljnice obresti.

       Pomoč – opis delovanja šifranta ali tipka F1.

       Izhod iz programa ali kombinacija tipk CTRL+X.

 

 

 

 

4. Kako uporabljati modul Izračun obresti na odprtih postavkah:

 

Slika 4: Izračun obresti na odprtih postavkah – modul

 

1. Z ikono  pričnemo pripravo novega izračuna obresti – dobimo novo številko izračuna obresti  - ali v polje Št. izračuna vnesemo številko že obstoječega izračuna (že obstoječi izračun lahko tudi poiščemo z ikono ).

 

2. V polje Vrsta obresti je potrebno vnesti šifro vrste obresti, ki jih želimo izračunati ali jo poiščemo z ikono .

 

3. V polje Minimalno število dni izračuna obresti vnesemo število dni zamude plačila – iz izračuna bodo izločene vse saldakontne postavke, ki so bile poravnane z zamudo manjšo od vpisanega števila dni.

 

4. V polje Min. znesek obresti vnesemo minimalni znesek izračunanih obresti, za katerega še imamo namen stranko terjati za obresti. Stranka, ki ima v izračunu izračunane obresti manjše od vpisanega zneska, je samodejno izločena iz tiskanja obresti in iz priprave temeljnice obresti (v nadaljevanju je opisano kako takšno stranko vključiti nazaj).

 

5. V polje Plačilni rok je potrebno vnesti rok, v katerem mora stranka plačati obresti. Ta vnos se upošteva tudi pri kreiranju temeljnice obresti, kjer se s pomočjo tega podatka zapiše datum valute. Prednastavljena vrednost za Plačilni rok je 8 dni.

 

6. V polju Terjatve/Obveznosti določamo ali bodo obresti izračunane na terjatvah ali obveznostih. Ta odločitev vpliva na zajem podatkov iz saldakontov.

 

7. V polju Tip postavke se odločamo ali bo izračun delan na zaprtih, odprtih ali vseh postavkah. Ko se odločimo za zaprte postavke, so v izračun zajete zaprte in delno zaprte postavke. Ko se odločimo za odprte postavke, so v izračun zajete odprte postavke.

 

Primer:

RAC-1 z zneskom 100€ ima valuto 28.02.07. Prvo delno plačilo je bilo 10.03.07 v višini 200€. Drugo delno plačilo je bilo 20.03.07 v višini 100€.

Če se odločimo za izračun zaprtih postavk od 01.03.07 do 30.03.07, bodo obresti izračunane za naslednje podatke:

RAC-1   izračun obresti od 01.03.07 do 10.03.07              glavnica 1000€

RAC-1   izračun obresti od 11.03.07 do 20.03.07              glavnica   800€

 

Če se odločimo za izračun odprtih postavk v istem obdobju, so podatki:

RAC-1   izračun obresti od 21.03.07 do 31.03.07              glavnica   700€

Ko so izpolnjena vsa polja, je potrebno pridobiti podatke iz saldakontov.

 

8. Podatke iz saldakontov pridobimo z modulom Pozicije iz saldakontov (slika 5). Ta modul prikličemo z ikono . V tem modulu določamo različne kriterije, s katerimi potem zajemamo postavke iz saldakontov.

Prav tako določamo obdobja izračuna obresti. Imamo dva obdobja:

A – Obdobje za zajem knjižb – z določitvijo obdobja določimo katere saldakontne postavke bodo zajete v izračun obresti – obdobje lahko izbiramo po Datumu dokumenta ali Datumu valute

B – Obdobje za izračun – določimo obdobje za katero bodo izračunane obresti. Primer: datum računa RAC-1 je 10.01.07 in valuta 20.01.07 – obdobje za izračun je 01.02.07 do 28.02.07, izračun delamo 03.03.07. Če bo RAC-1 v februarju še odprt, bo zajet v izračun obresti.

Ko smo določili vse želene kriterije, z ikono  prenesemo postavke v izračun.

 

Slika 5: Modul Pozicije iz saldakontov

 

9. Z ikono  izračunamo obresti.

 

10. Ob končanem izračunu se nam samodejno odpre nov modul, ki nam prikaže izračunane obresti po partnerjih v modulu Izračun obresti (slika 6). Stranke, ki so označene s kljukico, so zajete v izračun in jih tudi lahko prenesemo v temeljnico. Z odstranitvijo kljukice iz označene stranke to stranko izločimo iz zajetja za izpis obresti in kreiranje temeljnice obresti. Z vstavitvijo kljukice v neoznačeno stranko to stranko vključimo v izpis obresti in v kreiranje temeljnice obresti.

 

Slika 6: Modul Izračun obresti

 

Razlaga barv v pregledu izračuna obresti po strankah:

Rumena – sam izračun je vključil to stranko v tiskanje in kreiranje temeljnice obresti

Neoznačen – izračun je izločil stranko, uporabnik je to pustil kot je naredil izračun + uporabnik je sam izločil stranko

Zelena – stranka je vključena v tiskanje in kreiranje temeljnice obresti, uporabnik je za to stranko že skreiral temeljnico obresti

 

11. Prenos izračuna obresti v temeljnico prenese v temeljnico vse stranke, ki so v trenutku prenosa označene s kljukico. Stranko, ki ni označena s kljukico, lahko vključimo tako, da jo označimo s kljukico in jo potem lahko prenašamo v temeljnico. Vsako stranko lahko samo enkrat prenesemo v temeljnico. Stranka, ki je v izračunu že bila prenesena v temeljnico dobi v modulu Izračun obresti v polje Ključ temeljnice zapis ključa te temeljnice.

 

Izpis izračuna obresti za stranke

 

S klikom na ikono  v modulu Izračun obresti izpišemo obresti za vse stranke, ki so v modulu Izračun obresti označene s kljukico.

Izpisujemo:

-          pregled izračuna obresti

-          izpis izračuna obresti po strankah

 

Pregled izračuna obresti

Prikazane so vse stranke, tudi tiste izključene iz kreiranja temeljnice.

 

Izpis izračuna obresti po strankah

Izpisuje samo tiste stranke, ki so označene s kljukico.