PREMIKI DOKUMENTOV

 

 

Premiki dokumentov so osnovni gradnik dokumentnega toka v TRONInterCentru po principu potisni (push). V urejevalniku lahko izvorni dokument (dokument, ki je trenutno odprt in v obdelavi) potisnemo v nov ciljni dokument. Pri tem ima lahko izvorni dokument več ciljnih dokumentov.

 

OPOMBA: ciljni dokument je lahko enak izvornemu, a nikoli ne sme biti tipa BLA – blagajniški prejemek. Nove blagajniške račune lahko naredimo samo v modulu blagajna ali v programu TRONpos.

 

 

 

Legenda ikon:

 

  Nov (funkcija za nastavitev novega premika med dokumenti.)

  Shrani (shranitev vnesenih podatkov)

  Briši (brisanje vnesenih podatkov.)

  Seznam premikov dokumentov (pregled nastavljenih premikov dokumentov.)

  Pomoč (pomoč uporabnikom)

  Izhod (izhod iz programa)

 

 

 

HITRA NAVIGACIJA

 

1.            Vnos premikov dokumentov

1.1 Vnos novega premika

1.2 Spreminjanje parametrov obstoječega premika

1.3 Brisanje premika

1.4 Pregled nastavljenih premikov dokumentov

2.           Pregled nastavljenih premikov dokumentov

3.            Premiki dokumentov vezani na način plačila

 

 

1. Vnos premikov dokumentov      

1.1 Vnos novega premika

 

Postopek za vnos novega premika:

 

Izberite funkcijo za vnos novega premika. Vpišite tip izvornega dokumenta ali pa izberite tip izvornega dokumenta s klikom na ikono  poleg vnosnega polja. Ikona nam odpre seznam tipov dokumentov. Po vpisu ali izbiri tipa izvornega dokumenta program prikaže naziv izvornega dokumenta.

 

Nato vpišite tip ciljnega dokumenta ali pa izberite tip ciljnega dokumenta na podoben način kot prej, s klikom na ikono  poleg vnosnega mesta. Po vpisu ali izbiri tipa ciljnega dokumenta program prikaže naziv izvornega dokumenta. 

 

 

 

 

Po vpisu tipa izvornega in ciljnega dokumenta program preveri, če vpisan premik že obstaja. Če premik že obstaja, program prikaže vnesene parametre premika in dovoli Spreminjanje parametrov.

Če vpisano še ne obstaja, zahteva program potrditev za nastavitev vpisanega premika.

Z izbiro DA bo program dovolil nadaljevanje vnosa, z izbiro NE program prekine vnos in izprazni vnosno masko.

 

 

PARAMETRI

 

Če želite nastaviti, da se ciljni dokument vedno tvori za točno določeno skladišče, vpišite šifro skladišča v parameter Šifra ciljnega skladišča ali skladišče izberite iz šifranta skladišč. Po vpisu ali izbiri skladišča na ciljnem dokumentu program prikaže naziv skladišča.

 

Naslednji parametri določajo vrsto premika. Možne izbire so DA/NE.

 

 

S tem parametrom se določi ali je po premiku v nov dokument izvorni dokument zaprt in ga ni dovoljeno popravljati.

 

 

S tem parametrom se določi ali je po premiku iz izvirnega dokumenta ciljni dokument zaprt in ga ni možno popravljati.

 

 

S tem parametrom se določi ali se po premiku iz izvornega dokumenta ciljni dokument poknjiži. Primer za to nastavitev je, če želimo po prenosu dobavnice v račun le tega tudi avtomatsko poknjižiti.

 

 

S tem parametrom določamo, da je ciljni dokument stornacija izvirnega dokumenta. S premikom v novi šifrant se količine izvirnega dokumenta prenesejo na ciljni dokument z negativnim predznakom.

 

 

S tem parametrom se določi, da se premik lahko izvede tudi v primeru, da je izvorni dokument že prenesen v nek drug ciljni dokument. Program pri takem premiku zahteva potrditev.

 

 S tem parametrom se določi, da se premik lahko izvede ne glede na to ali je dokument poknjižen ali ne.

 

 

S tem parametrom se določi, da bo premik dokumenta v ciljnem dokumentu ustvaril samo glavo dokumenta.

 

 

S tem parametrom se določi, da boste pred premikom izvornega dokumenta v ciljni dokument lahko izbrali katere pozicije želite prenesti.

 

 

S tem parametrom se določi, da se po knjiženju dokumenta izvrši avtomatski premik v ciljni dokument.

 

 

Parameter se uporablja samo pri uporabi TronWareHouse terminalskega sistema za skladiščno poslovanje. Omogoča nastavitev, da se po knjiženju dokumenta avtomatsko ustvari najava ciljnega dokumenta v TronWareHouse skladiščen sistemu in izvajalci dokument vidijo v terminalskem sistemu.

 

 

Parameter se uporablja, kadar je izvorni dokument takšen, da vsebuje dva skladišča (medskladiščnice, itd.). S parametrom lahko nastavite, da se bodo izvorna in ciljna skladišča na ciljnem dokumentu zamenjala.

 

S parametrom lahko določite, da se datum DUR in datum valute preneseta iz izvornega v ciljni dokument. Urejevalnik dokumentov deluje tako, da je privzeta vrednost datum DUR vedno tekoči datum in na datum DUR se izračunava datum valute. Torej če želite na ciljnem dokumentu obdržati te datume iz izvornega dokumenta, ker ciljni dokument nastaja kasneje, morate pri premiku ta parameter vključiti.

 

S parametrom določimo izpraznitev ciljnega skladišča ob premiku.

 

S parametrom določimo opcijski prevzem naslovnika iz skladišča.

 

S parametrom določimo v nov dokument postavitev sebe (svojih podatkov) iz uporabniškega imena.

 

S parametrom določimo uporabo skladišča, stroškovnega mesta in osebe iz uporabniškega imena.

 

S parametrom določimo, ali se naj po premiku izprazni podatek o stranki in prejemniku.


 

Izvorni dokument:                                            Ciljni dokument

 

 

1.3 Spreminjanje parametrov premika

 

 

Vpišite tip izvornega dokumenta ali pa izberite tip izvornega dokumenta iz šifranta tipov dokumentov. Po vpisu ali izbiri tipa izvornega dokumenta program prikaže naziv izvornega dokumenta.

 

Vpišite tip ciljnega dokumenta ali pa izberite tip ciljnega dokumenta iz šifranta tipov dokumentov.  Po vpisu ali izbiri tipa ciljnega dokumenta program prikaže naziv izvornega dokumenta.

 

Po vpisu izvornega in ciljnega dokumenta bo program prikazal obstoječe parametre za izbran premik dokumentov. Parametri se spreminjajo in vnašajo kot je opisano v točki 1.2 PARAMETRI. Po vpisanih spremembah premik shranite.

 


1.4 Brisanje premika

 

 

Vpišite tip izvornega dokumenta ali pa izberite tip izvornega dokumenta iz šifranta tipov dokumentov. Po vpisu ali izbiri tipa izvornega dokumenta program prikaže naziv izvornega dokumenta.

 

Vpišite tip ciljnega dokumenta ali pa izberite tip ciljnega dokumenta iz šifranta tipov dokumentov. Po vpisu ali izbiri tipa ciljnega dokumenta program prikaže naziv ciljnega dokumenta. 

 

Po vpisu izvornega in ciljnega dokumenta bo program prikazal obstoječe parametre za izbran premik dokumentov. Za brisanje izberi funkcijo za brisanje. Program zahteva potrditev brisanja:

Z izbiro DA bo program izbrisal premik, z izbiro NE pa bo program prekinil postopek brisanja in izpraznil vnosno masko.

 


2. Pregled nastavljenih premikov dokumentov

 

S funkcijo pregleda pripravljenih premikov med dokumenti lahko preglejujemo vse nastavljene premike ali pa za eno vrsto izvirnega dokumenta. S tem lahko dobimo kompletno sliko možnih povezav.

 

FUNKCIJSKE TIPKE

Prenesi izbrane podatke v vnosno okno.

Brisanje izbranih podatkov.

Izpis izbranih podatkov.

Obnovi prikaz podatkov.

Prilagodi širino stolpcev prikazanim podatkom.

Pomoč uporabnikom.

Izhod iz programa.

Prikaži kreirane premike za vse izvirne dokumente.

 

                       

Izpis premikov dokumentov

 


3. Premiki dokumentov vezani na način plačila

 

Programska oprema TIC omogoča določiti samodejni premik v ciljni dokument vezan na način plačila. V šifrantu načinov plačil je dodatna funkcionalnost s katero se za določen način plačila nastavi premik dokumenta. Kadar uporabnik želi premakniti dokument v ciljni dokument in izvorni dokument vsebuje način plačila s premikom se bo dokument vedno premaknil v ciljni dokument naveden pri načinu plačil.

 

 

Z izbiro funkcije v vnosni maski za vnos načina plačil program omogoča definiranje premika za izbran način plačila. To pomeni, da se bo v urejevalniku dokumentov ob izbiri funkcije Premik izvorni dokument dokument vedno premaknil v izbran ciljni dokument kadar bo na izvornem dokumentu način plačila 4.