HITER VNOS POSLOVNIH PARTNERJEV

 

Modul »Hiter vnos poslovnih partnerjev« je alternativa klasičnem modulu, »Vnos in urejanje poslovnih partnerjev«. V modul vnašamo in urejamo pravne in fizične osebe s katerimi sodelujemo v poslovnih procesih.

 

OPOMBA: Pošta je obvezni podatek, saj je vezan na izpise

 

To so:

·         kupci;

·         dobavitelji;

·         banke;

·         poslovne enote podjetja;

·         naslovi skladišč podjetja;

·         zaposleni;

·         imetniki kartice zaupanja.

 

S poslovnim partnerjem so povezani naslednji prodajni pogoji:

·         osnovni rabat;

·         rabati po klasifikacijah;

·         rabati po artiklih;

·         plačilni pogoji;

·         limit prodaje;

·         prepoved prodaje;

·         bonitetni razred.

 

Razlike med moduloma so vidne v namenski tabeli. 

 

Hiter vnos poslovnih partnerjev

Vnos in urejanje poslovnih partnerjev

Omogoča vnos

 

-       osnovnih podatkov;

-       opomb;

-       interesnih področij;

-       oseb;

-       kartice zaupanja.

 

Omogoča vnos

 

-       osnovnih podatkov;

-       poslovnih podatkov;

-       opomb;

-       oseb;

-       internetnih podatkov;

-       transakcijskih računov;

-       kartice zaupanja;

-       informacij o zapisu;

-       interesnih področij;

-       dobaviteljevih podatkov;

-       logistike;

-       bonitete;

-       bonitetnih razredov.

 

 

 

 

Legenda funkcij:

 

   nov (vnos novega poslovnega partnerja)

   optimalno (optimiziraj širino kolon)

   shrani (shrani vpisane podatke)

   prekliči

   briši (izbriši poslovnega partnerja)

   osebe (vnos kontaktnih oseb za poslovnega partnerja)

   pogodbe

   pomoč

   izhod (izhod iz programa)

 

OPCIJSKE FUNKCIJE:

 

                  urejanje pogodb za poslovnega partnerja

                  urejanje osnovne predloge za pogodbe

                  urejanje predloge za anekse k osnovni pogodbi

 

Hitra navigacija:

 

1.    Vnos podatkov o poslovnih partnerjih

1.1.        Osnovni podatki

a)    Šifra stranke

b)    Status

c)    Davčni zavezanec

d)    Id št. za DDV

e)    Za fizično osebo specifični podatki

f)     Za pravno osebo specifični podatki

g)    Kontaktni podatki

h)   Pravni status partnerja

i)     Oblika sodelovanja

j)     Jezik

k)    Agent

l)     Šifra valute

m)  Cenik, konto kupca in dobavitelja

n)   Konto kupca in dobavitelja

o)    Ostali podatki

1.2.        Opombe

1.3.        Interesna področja

1.4.        Osebe

1.5.        Kartica zaupanja

             

1.   VNOS PODATKOV O POSLOVNIH PARTNERJIH

 

V polja vnašate zanje specifične podatke. Ob vsakem polju je ključna opisna beseda, ki namiguje na potreben vpisni podatek. Določeni podatki so obvezni za uspešen vnos ali urejanje poslovnega partnerja. Vnos teh, obveznih podatkov je označen z znakom  (1) pred samim vnosnim poljem.

 

 

Pri vnosnih poljih, ki imajo za sabo ikono  je možen priklic ustreznega modula za iskanje potrebnih podatkov (2) .

 

Podatki se vnašajo v zavihke, ki so tematsko razdeljeni:  

·         osnovni podatki;

·         opombe;

·         interesna področja;

·         osebe;

·         kartica zaupanja.

 

Podrobnejši opis in nasveti za vnos so v nadaljevanju. Vsak zavihek ima svoje podpoglavje.

 

1.1. Osnovni podatki

 

 

 

a)    Šifra stranke

 

  »Šifra stranke« je identifikacijska številka s katero je evidentiran posamezni poslovni partner. Ob vnosu novega poslovnega partnerja se šifra določi programsko, kar onemogoča podvajanje. Šifra je ključ po katerem iščemo podatke o poslovnem partnerju in je obvezna pri vnosu. Kadar želimo na ekran priklicati podatke o predhodno vnesenemu poslovnem partnerju, se poslužimo iskalnika, ki ga prikličemo s klikom na ikono ki je že v naši podatkovno zbirki ne vemo pa njegove šifre, ga poiščemo s klikom na ikono  za vnosnim poljem.

 

 

b)    Status

 

Status je obvezni podatek pri vnosu poslovnega partnerja. S klikom na puščico odpremo izbirno okno in izberemo med pravno osebo (podjetje) ali fizično osebo (individualni kupec).      

 

Glede na izbiro se bodo spremenila polja o osebnih podatkih fizične oziroma pravne osebe. Za opis glejte poglavji e in f.

 

 

c)    Davčni zavezanec

 

V polju »Davčni zavezanec« označite, če je poslovni partner davčni zavezanec ali ne.

 

 

Ø  Navezava na knjigovodstvo

Opomba: preden odprete novo stranko, katera je davčni zavezanec, si morate pridobiti njegovo davčno številko oziroma »potrdilo o davčnem zavezancu« – to je potrdilo ki ga je izdal DURS.

 

Za ddv knjigo vpišemo v zavihku Osnovni podatki podatke o tem ali je poslovni partner Davčni zavezanec ali ne. To vpliva na razvrstitev prometa v ddv knjigi v koloni prometa po 35.členu in v koloni po 34.členu.

 

d)    Id št. Za DDV

 

Za vse davčne zavezance je obvezen vnos davčnih številk. Ob pravilnem vpisu davčne številke program sam poda podatke o nazivu in naslovu poslovnega partnerja in podatke potrebne za statistične obdelave. Podatke lahko preverite v VIES s klikom na ustrezno ikono.

 

e)    Za fizično osebo specifični vnosni podatki

 

V nadaljevanju prikazana polja vpišete podatke o poslovnem partnerju.

Poštna številka je obvezni podatek, na njeni osnovi se nam avtomatično izpišeta tudi kraj in država. Poštna številka se kontrolira v šifrantu poštnih številk.

 

f)     za pravno osebo specifični vnosni podatki

 

 

Poštna številka je obvezni podatek, na njeni osnovi se nam avtomatično izpišeta tudi kraj in država. Poštna številka se kontrolira v šifrantu poštnih številk.

 

g)    kontaktni podatki

 

V polje »WWW« vpišete morebitno spletno stran poslovnega partnerja ter druge kontaktne podatke.  Kadar se uporablja strežnik za direktno pošiljanje fax sporočil program omogoča pošiljanje ustvarjenih poslovnih listin, pregledov (vseh izpisov) direktno na fax številko vpisano v podatkih o poslovnih partnerjih.

 

 

h)   pravni status partnerja         

 

V namensko vnosno polje »Pravni status partnerja« vpišete pravni status poslovnega partnerja.

Po tem podatku program omogoča spremljanje prodaje ali nabave v analizah poslovnih partnerjev.

 

i)     oblika sodelovanja

 

Z obliko sodelovanja določite področja sodelovanja s poslovnim partnerjem. Po tem podatku program omogoča spremljanje prodaje ali nabave v analizah poslovnih partnerjev.

 

j)     Jezik

 

Program omogoča izpisovanje poslovnih listin in nazivov artiklov v jeziku v katerem se posluje s poslovnim partnerjem pod pogojem, da so vneseni vsi prevodi poslovnih listin in nazivov artiklov.

 

k)    Agent

 

V primeru spremljanja prodaje po agentih (trgovskih potnikih) je omogočena povezava poslovnega partnerja z agentom. Šifra agenta se kontrolira v šifrantu zaposlenih. Program omogoča prenos šifre agenta na prodajne dokumente.

 

l)     Šifra valute

 

Vnos valute v kateri poslujemo s poslovnim partnerjem je obvezni podatek in se kontrolira v šifrantu valut. Glede na valuto poslovanja s poslovnim partnerjem je potrebno poslovnemu partnerju definirati tudi cenik v enaki valuti. Program glede na valuto predlaga tudi konte nabave in prodaje  v saldakontih za poslovnega partnerja.

 

m)  Cenik, konto kupca in dobavitelja

 

V polje »Cenik« vpišemo šifro cenika, ki ga uporabljamo pri poslovanju s poslovnim partnerjem. Vpis je obvezen za poslovne partnerje s katerimi se posluje v različni valuti kakor je valuta uporabnika TIC programske opreme. Vpisan cenik mora biti kreiran v enaki valuti kakor je valuta poslovanja s poslovnim partnerjem.

 

 

Če je valuta pravilno vpisana nam modul avtomatsko vnese podatke v Konto kupec in Konto dobavitelj, ki sta pomembna za pravilno prijavo poslovnega partnerja. Ti podatki kasneje vplivajo v sporočilnem sistemu.

(Navezava na knjigovodstvo)

 

n)   konto kupca in dobavitelja

 

Naslednji korak je nastavitev saldakontnih kontov – v zavihku »Poslovni podatki« kjer nastavimo konto posebej za kupce (konti skupine 12) ter posebej za dobavitelje (konti skupine 22).

 

 

Konto kupec in konto dobavitelj sta podatka, ki se predlagata ob vnosu dokumentov, ki se glasijo na poslovnega partnerja in se uporabljata pri knjiženju finančnih dokumentov v saldakonte. Oba konta se predlagata ob izbiri valute poslovnega partnerja. Kontrolirata se v kontnem planu.

 

 

o)    Podatki za statistična poročila

 

 

Institucionalni sektor, občina, upravna enota in regija so statistični podatki, ki služijo za izdelavo raznih statističnih poročil.

.

 

VNOS V institucionalni sektor

 

1.    DOMAČI DAVČNI ZAVEZANCI:

Pri domačih davčnih zavezanci se bo po vpisu davčne številke poslovnega partnerja Institucionalni sektor sam napolnil. V primeru da:

-       se vam polje ne napolni in davčna številka obstaja vpišite 14450 in naknadno poiščite ali od poslovnega partnerja zahtevajte da vam posreduje podatke

-       davčna številka ne obstaja v TIC programski opremi vpišite 14450 in naknadno poiščite ali od poslovnega partnerja zahtevajte da vam posreduje podatke

 

2.    PRAVNE OSEBE, KI NISO DAVČNI ZAVEZANCI

S.11001-nefinančne družbe pod javnim nadzorom

S.11002-domače zasebne nefinančne družbe

S.11003-nefinančne družbe pod tujim nadzorom

S.11009-nefinančne družbe v procesu lastninjenja podjetij

 

3.    FIZIČNE OSEBE

S.14100-delodajalci

S.14200-samozaposleni

S.14300-zaposleni (s.p.)

S.14410-prejemniki dohodkov od premoženja

S.14420-prejemniki pokojnin (upokojenci)

S.14430-prejemniki drugih transferjev

S.14450-drugi (zaposleni, študentje, dijaki)

 

4.    TUJCI

S:2111  EVROPSKA MONETARNA UNIJA (EMU)    Nemčija, Francija, Italija. Španija, Portugalska, Luksemburg, Belgija, Nizozemska, Avstrija, Finska, Irska, Grčija

S.2112  OSTALE ČLANICE EU Velika Britanija, Švedska, Danska, ostale ustanove EU

S.22000 OSTALI SVET (TUJINA) nerezidenčne enote, tretje države in mednarodne organizacije

 

             

 

 

1.2.      Opombe

 

V zavihek »opombe« vpisujete opombe o samem poslovnem partnerju.

 

 

1.3.      Interesna področja

 

V zavihku »Interesna področja« klasificirate poslovne partnerje v določena interesna področja. Za vnos v interesno področje označite kvadratek pred samim nazivom interesnega področja.

 

1.4.        Osebe

 

V zavihku »Osebe« lahko pregledujete osebe, ki se nanašajo na poslovnega partnerja. To so osebe, ki so zaposlene pri poslovnem partnerju oziroma tisti, s katerimi lahko kontaktiramo v zvezi s poslovanjem.

 

 

1.5.        Kartica zaupanja

 

V zavihku »Kartica zaupanja« urejate podatke o karticah zaupanja poslovnega partnerja in opcijsko njegovih družinskih članov.