Bruto bilanca po skupinah

 

Funkcije:

      Shrani : shranimo izbrane podatke v datoteko txt-format obliko ločeno z »;«

      Izpis

      Osveži : izvede se nabor podatkov glede na izbrane parametre v glavi

      Pomoč

     Izhod iz modula

 

 

S programom »Bruto bilanca po skupinah« oblikujemo pregled stanja na vseh izbranih kontih v podjetju in tako spremljamo usklajenost knjižb v breme in v dobro.

 

 

Polji »Konto ali skupina«  'od – do':

V kolikor ostaneta polji prazni, se v nabor zajamejo vsi konti iz kontnega plana. Če vnesemo podatek samo v polje 'od' bodo prikazani vsi konti, ki so večji od vnesenega konta. Če vnesemo podatek samo v polje 'do', bodo prikazani vsi konti, ki so manjši od vnesenega konta.

V kolikor omejimo vpis z vpisom konta (razred, skupina, sintetika ali konto) nam program zajame vse podatke, ki se nahajajo znotaj izbranih okvirjev.

 

Polje za izbor obdobja:

Pogoj, ki ga moramo vpisati za oblikovanje pregleda bruto bilance, je časovno obdobje.

 

 

Kadar časovno obdobje opredelimo z začetnim in končnim datumom, to storimo v polju Od in Do. Možno je izbrati datumsko obdobje za več let.

 

Polje Uporabi datum dnevnika, nam zajame podatke po datumu dnevnika.

 

Polje Promet/Saldo ,

Če izberemo kriterij Promet, gledamo konte, ki imajo zapise v poljih Promet v obdobju.

Če izberemo kriterij Saldo, gledamo konte, ki imajo v izbranem obdobju saldo, torej so bili do konca tega obdobja vsaj enkrat poknjiženi.

 

Polje Kriterij:

Izbiramo lahko med prikazom kriterijev glede na promet ali saldo:

-          ne upoštevaj: prikaže vse knjižbe glede na izbor

-          =0: prikaže samo konte kjer je saldo enak 0 ali pa ni bilo prometa na izbranem kontu

-          <>0: prikaže knjižbe katerih saldo v dobro ali breme <> 0 ali je bil promet na izbranem kontu

 

Šifra denarne valute:

Možen je dodatni izbor glede na denarno valuto v kateri imamo zapisane podatke v glavni knjigi

 

Polje PE/STRM:

Izpis bruto bilance lahko omejimo s stroškovnim mestom. Zapis po stroškovnem mestu se prenese v glavno knjigo izključno s knjižbami, kjer je na kontu označen obvezen parameter stroškovno mesto.

  

Polje Šifra klienta: (lahko se vklopi ali izklopi prikaz tega polja - navodilo priloga B)

Bruto bilanco lahko prikažemo za določenega partnerja. Parameter se izključuje s poljem PE/STRM

 

Polje Šifra oblike sodelovanja: (lahko se vklopi ali izklopi prikaz tega polja – navodilo priloga B)

Bruto bilanco lahko prikažemo za posamezno obliko sodelovanja (ali za vse razen izbrane oblike sodelovanja)

 

Prikaži temeljnico zapiranja leta: ta parameter je viden samo takrat, ko operiramo s podatki znotraj enega leta.

 

Prikaži po mesecih: Ko je izbrana ta opcija, se v pregledu dodajo novi stolpci in sicer za vsak mesec v izbranem obdobju trije novi stolpci:

·         Debet (mesec)

·         Kredit (mesec)

·         Saldo (mesec)

  

S klikom na ikono ali kombinacijo tipk CTRL+O sprožimo akcijo za osvežitev pregleda, s katero oblikujemo pregled Bruto bilanca za podano časovno obdobje.

V spodnjem delu okna, kjer je izpisan pregled v obliki tabele, se izpišejo vsote knjižb vseh kontov v dobro, v breme ter saldo.

 

Opis stolpcev v pregledu

Začetno stanje Breme/Dobro: v tem stolpcu se prikažejo vrednosti, ki so poknjižene z otvoritveno temeljnico (dokument je označen kot otvoritev leta) ne glede na datum le-te. Če imamo izbrano časovno obdobje, ki je daljše od enega leta, se v ta stolpca vpišejo vrednosti otvoritve iz prvega leta (leto, ki je vpisano v polju 'datum od').

Če gledamo obdobje, ki se začne po 1.1., je v tem polju stanje do začetnega datuma izbranega obdobja.

 

Promet v obdobju Breme/Dobro: v teh stolpcih se prikaže promet, ki je poknjižen v izbranem obdobju.

 

Skupni promet Breme/Dobro: tukaj je prikazana vsota začetnega stanja in prometa v obdobju

 

Skupni pro SALDO Breme/Dobro: tukaj je prikazan saldo oz. razlika med stolpcema Skupni promet Breme in Skupni promet Dobro.

-          Če je Skupni promet Breme > Skupni promet Dobro à Skupni pro SALDO Breme

-          Če je Skupni promet Dobro > Skupni promet Breme à Skupni pro SALDO Dobro

 

Promet v letu Breme/Dobro:

-          Če operiramo znotraj enega leta, je tukaj prikazan celotni promet tekočega leta ne glede na omejitve obdobja

-          Če operiramo preko več let, je tukaj prikazan celotni promet zadnjega leta (leto, ki je vpisano v polju 'datum do').

Izvoz podatkov

 

Prikazane podatke je možno izvoziti v odložišče ali neposredno v Excell. To storimo tako, da se z miško postavimo nad prikazane podatke in kliknemo desni gumb na miški. Med ponujenima opcijama (Kopiraj označeno vsebino na odložišče in Kopiraj vse v Excell) izberemo ustrezno.

 

Filter in sort

 

Prikazane podatke je možno dodatno filtrirati. To storimo tako, da v filtrirno polje vnesemo ustrezno iskano zaporedje znakov:

 

Prikazani so vsi podatki, ki vsebujejo izbrano zaporedje, ne glede na to na katerem mestu se nahajajo.

 

Sortiranje prikazanih podatkov je možno izvesti tako, da v ustreznem stolpcu kliknemo v glavo stolpca. Z naslednjim klikom na isti stolpec, se obrne vrstni red prikaza.

 

 

Izpisi

 

Pri kliku na ikono  imamo naslednje možnosti:

 

Bruto bilanca letna

 

Uporabljamo za izpis od začetka leta do datuma s katerim smo omejili obdobje (v primeru da datum ni vpisan je obdobje do trenutni sistemski datum prijave)

 

Bruto bilanca v obdobju

 

Uporabljamo za izpis za izbrano obdobje. Prikazane imamo vrednosti do izbranega obdobja, za izbrano obdobje ter skupno vrednost

 

Bruto bilanca sintetična (letna)