KONTNI NAČRT

 

 

Funkcije:

       Prekliči ali tipka F9.

       Shrani šifro/dokument/pozicijo ali tipka F4.

       Brisanje šifre/dokumenta/pozicije ali tipka F6.

       Priklic ON LINE pomoči/navodil za uporabo modula ali tipka F1.

       Izhod iz modula ali tipka CTRL+X.

 

 

Kontni načrt opredeljuje konte, ki jih potrebujemo za knjiženja. Šifrant je razdeljen na pet zavihkov, kjer opredelimo značilnosti vsakega konta. Za nadaljnje delo je pravilni postopek, da najprej pripravimo kontni načrt šele nato vzpostavimo povezave znotraj le-tega.

 

Prvi zavihek ima naziv Konto, kje vpisujemo osnovne nastavitve konta.

 

 

 

 

V polje Konto vpišemo šifro konta. Kadar želimo pogledati katere šifre kontov že obstajajo, lahko to storimo s klikom na ikono za vpisnim poljem ali tipko F12.

 

V polje Opis vpišemo naziv konta.

 

Kadar želimo opredeliti sintetični konto v polje Knjiženje vpišemo Ne, kadar opredelimo konto, na katerega bomo knjižili, v polje vpišemo Da. V kolikor želimo konto izločiti iz knjiženja, spremenimo vrednost na Ne. Kasneje lahko vrednost vrnemo na staro nastavitev.

 

Glede na opredelitev konta ali je Pasiven, Aktiven ali Oboji, dovolimo knjiženje na ustrezno stran. Ta nastavitev omogoča blokado pri vpisu podatkov na temeljnico.

 

V polju Saladakonti opredelimo ali se konto knjiži v saldakonte ali samo v glavno knjigo. Kadar opredelimo konto kot saldakontni, moramo vpisati Vrsto (Dobavitelj / Kupec), kjer vpišemo, da je konto kupci (terjatve) ali konto dobavitelji (obeznosti). Nastavitev se upošteva v saldakontih.

 

V polju Avansni prenosi opredelimo ali se bodo avansi prenesli avtomatsko. Kadar smo v polje vpisali Da, se nam odpre nova vpisna mapa z nazivom Avansni prenosi, kjer vpišemo potrebne podatke za knjiženje avansnih prenosov.

 

V polju Tečajne razlike opredelimo ali se bodo avtomatsko knjižile tečajne razlike. Kadar smo v polje vpisali Da, se nam odpre nova vpisna mapa z nazivom Tečajne razlike, kjer vpišemo potrebne podatke za knjiženje tečajnih razlik.

 

V polju Obračun obresti opredelimo ali se za ta konto obračunavajo obresti. Za knjiženje v saldakonte moramo vpisati ustrezni konto v polje Konto obresti.

 

Vsi konti za potrebe avansnih prenosov, tečajnih razlik in zamudnih obresti morajo biti predhodno vpisani v kontnem načrtu.

Polje Osnovno sredstvo uporabljamo za evidenco v ddv knjigi prejetih računov. Imamo tri možnosti; da ni osnovno sredstvo, neopredmeteno osnovno sredstvo in oprema. Vpliv ima na O obrazec ddv knjige.

 

Konto prihodkov in konto odhodkov predstavljajo tiste kontne na katere knjižimo vrednosti za  saldakontne izravnave. Za te konte je vpis obvezen.

 

Naslednji vpisni zavihek ima naziv Knjiženje. Tu opredelimo, kateri podatki so obvezni za knjiženje tega konta, v označena polja pa moramo obvezno vpisati vrednosti.

 

 

 

 

V polju Sklic opredelimo ali bomo pri knjiženju na ta konto vpisovali podatek o sklicu dokumenta.

 

V polju Dokument opredelimo ali se knjižba na konto nanaša na dokument, katerega številko bomo vpisali pri knjiženju.

 

Stroškovno mesto - kadar za znesek, ki ga knjižimo, želimo obremeniti vsaj eno (lahko več) stroškovno mesto v to polje vpišemo Da. Pri knjiženju na ta konto se avtomatsko odpre vpisna mapa za vpis stroškovnika - delitev zneska na stroškovna mesta.

Naslovnik - vpisujemo pri saldakontnih kontov. Če smo v prvi vpisni mapi opredelili, da se konto knjiži v saldakonte, vpišemo Da.

 

Datum dokumenta je polje v katerem zahtevamo vpis datuma izvornega dokumenta pri knjiženju na konto.

 

Valuta dokumenta je polje v katerem zahtevamo vpis datuma zapadlosti valute pri knjiženju dokumenta.

 

V polju Devizni vnos vpišemo ali ta konto knjižimo v tuji valuti. V kolikor v polje vpišemo Da, se izpiše dodatno polje za vpis valute. Valuta je oznaka tuje denarne enote v kateri bomo knjižili znesek.

 

 

Avansni prenosi

 

 

 

Konto predstavlja avansni konto, Protikonto  pa tisti konto s katerim, lahko te avanse zapiramo.

 

 

V zavihku z nazivom Tečajne razlike vpisujemo podateke potrebne za avtomatsko knjiženje tečajnih razlik.

 

 

 

 

V polje Konto za negativne TR in Konto za pozitivne TR vpišemo konto na katerega bodo knjižene negativne oziroma pozitivne tečajne razlike, ki bodo nastale ob zapiranju odprtih deviznih postavk.

 

V polje Nasprotni konto TR vpišemo protikonto na katerega se bodo knjižile tečajne razlike. To je osnovni konto.

 

Zavihek DDV uporabimo na kontih, ki jih bomo uporabljali v ddv knjigi prejetih računov. Glede na Tip davka vpišemo v polje Kolona v DDV knjigi oznako v kateri koloni davčne knjige želimo imeti vpisan znesek knjižen na ta konto. To storimo tako, da v ustrezni vrstici v polju Kolona v DDV knjigi kliknemo z desno tipko miške. Odpre se spodnje manjše okence, iz katerega izberemo ustrezno vrednost za ta konto.