PRIPRAVA PLAČILNIH NALOGOV

 

Kratek opis delovanja

 

Funkcije:

       V redu ali tipka F11.

       Osveži ali tipka CTRL+O.

       Optimalno.

       Ključ – Odpre finančni urejevalnik s pripadajočim ključem dokumenta.

       Spremeni.

     Vnos zneska predplačila

       Natisni ali tipka F2.       

       Priklic ON LINE pomoči/navodil za uporabo modula ali tipka F1.

       Izhod iz modula ali tipka CTRL+X.

 

 

V modulu z nazivom Prenos v plačilne naloge oblikujemo pregled zapadlih – neplačanih postavk v saldakontih, na osnovi katerega se odločamo, katera plačila bomo izvršili.

Izbiramo samo domače ali tuje ali pa vse dobavitelje.

 

 

V poljih Od in Do opredelimo časovno obdobje, za katero gledamo zapadle obveznosti, ki jih moramo poravnati. Kadar obdobja ne definiramo z datumi, lahko časovno obdobje opredelimo opisno (tekoče leto, prejšnji mesec…). Po ustrezni izbiri v polju se bodo datumi avtomatsko prepisali v polja Od in Do. Po vnosu časovnega obdobja s potrditvijo na tipko Prikaži sprožimo oblikovanje pregleda odprtih obveznosti, med katerimi bomo izbrali tiste, ki jih želimo plačati (prenesti v plačilne naloge).

 

 

Prva kolona pregleda je prazna in nima vpisanega podatka. V tej koloni označimo s kljukico (potrditvijo) odprte obveznosti, ki jih želimo poravnati - plačati s plačilnim nalogom.

Za plačilo se prepiše znesek odprte postavke v saldakontih, torej je potrebno za pravilno delovanje programa sprotno knjiženje plačil in zapiranje saldakontnih postavk.

 

Važna polja v tabeli:

Vrednost                       : vrednost dobaviteljevega računa

Odprto                          : odprt znesek v saldakontih

Znesek za plačilo           : znesek za plačilo . Odprt znesek v saldakontih zmanjšan za znesek izvedenih (še nepoknjiženih) plačilnih nalogov in znesek vnesenih predplačil

Znesek dosedanjih plačil: znesek prenesenih nalogov v plačilni promet. Znesek lahko korigiramo z modulom »Vnos zneska predplačil« .

 

V tabelo se prikažejo vse saldakontne postavke, ki imajo odprto stanje v saldakontih večje od 0.

Postavke se glede na plačila in zapiranje v saldakontih obarvajo z naslednjimi barvami:

- belo               : saldakontne postavke, ki še niso bile prenašane v plačilni promet

- rumeno          : saldakontne postavke, ki so bile prenesene delno v plačilni promet ali pa so bile delno zaprte z vnosom zneska predplačil

- rdeče             : saldakontne postavke, katerih znesek dosedanjih plačil je enak vrednosti računa, vendar pa v saldakontih še niso zaprte.

 

 

 

Znesek plačila popravimo s klikom na gumb  za urejanje ali kombinacijo tipk CTRL+F5. Odpremo okno v katerem lahko popravimo Datum plačila in vpišemo Znesek, ki ga želimo plačati.

 

 

V modulu imamo prikazane vrednosti Znesek računa , Že plačano in Razlika. Vkolikor se pojavi razlika med poljema »Razlika« in »Znesek plačila« pomeni, da niso vse predhodne postavke prenesene v plačilni promet poknjižene in zaprte v saldakontih. Razlika se nam lahko pojavi na postavkah, ki so obarvane z rumeno ali rdečo barvo. Priporočljivo je preveriti takšne postavke.

 

 

 

S klikom na gumb  ali kombinacijo tipk CTRL+O osvežimo pozicije na pregledu.

 

S klikom na gumb   odpremo dokument s pripadajočim ključem dokumenta, s katerim je knjižena izbrana pozicija.

 

S klikom na gumb  odpremo vnos zneska predplačila. Znesek predplačila lahko vnašamo, kadar dokument ni označen za prenos v plačilni promet.

V kolikor vnesemo celotni znesek predplačila, kot je na računu, potem dokument izloči iz tabele za prenos v plačilni promet.

V polje vpišemo znesek predplačila in pritisnemo gumb OK. Za znesek predplačila se zniža odprta postavka za plačilo v plačilnih nalogih.

Znesek plačanih nalogov pomeni znesek vseh dosedanjih plačil znotraj modula Plačilni promet (preneseni plačilni nalogi + predplačila)

Znesek predplačil pomeni vsoto vseh zneskov, ki so bili vneseni skozi ta modul. Ta znesek zmanjšamo tako, da ustrezno vrednost odštejemo.

 

 

 

V levem spodnjem kotu je vsota vseh odprtih obveznosti za podano časovno obdobje. Znesek je seštevek polj  (znesek -  za znesek dosedanjih plačil).

V desnem spodnjem kotu je vsota zneskov za odprte obveznosti, ki jih želimo prenesti na plačilni nalog.

 

S potrditvijo tipke Dodaj v plačilni nalog dodamo izbrane pozicije na plačilni nalog.

 

 

Če imamo odprtih več bank, se nam na koncu odpre še okno, kjer izberemo bančni račun, s katerega bomo poravnavali obveznosti.

 

                                               

 

Po dodajanju v plačilni nalog (gumb Dodaj v plačilni nalog) se podatki v tabeli osvežijo in sortirajo po istem sortu kot je bil pred osvežitvijo, kazalnik pa se postavi na naslednjo pozicijo od pozicije kazalca pred prenosom v plačilni promet.